Onderwijsassistent.13.KT1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces

Kerntaak
1 · Onderwijsassistent.13
Last changed on Monday 15 April 2013 21:32
Code Onderwijsassistent.13.KT1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces
Titel Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces
Volgnummer 1
Omschrijving

1.1 De onderwijsassistent observeert de werkwijze van de leerlingen/deelnemers. Zij rapporteert haar observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team en geeft daarbij informatie om de beeldvorming ten aanzien van de individuele leerling/deelnemer en groepen leerlingen/deelnemers te versterken.

1.2 De onderwijsassistent bereidt zich inhoudelijk voor op de leeractiviteit en daarnaast op het assisteren bij de uitvoering van dit programmaonderdeel en de begeleiding van leerlingen/deelnemers hierbij. Ze bestudeert de inhoud van de leeractiviteit en de didactische aanpak ervan en maakt zo nodig aantekeningen.

1.3 De onderwijsassistent assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen. Zo geeft zij de leerlingen/deelnemers bijvoorbeeld instructies, demonstreert, legt uit, licht toe, gebruikt daarbij onderwijsleermiddelen en let op de veiligheid. Zij neemt daarbij op tijd eenvoudige didactische beslissingen.

1.4 De onderwijsassistent begeleidt de individuele leerlingen/deelnemers of (kleine) groepen leerlingen/deelnemers bij leeractiviteiten op basis van het onderwijsprogramma. Zij motiveert, stimuleert en reageert flexibel op veranderingen en neemt daarbij op tijd pedagogische beslissingen.

Toelichting:
De onderwijsassistent stemt haar handelen voortdurend af op de voortgang in het onderwijsproces. Een complicerende factor is dat de balans gezocht moet worden op individueel niveau en op groepsniveau en dat hierin soms prioriteiten gesteld moeten worden.

De onderwijsassistent voert in specifieke functies technisch-instrumentele werkzaamheden uit. Zij is bekend met bedrijfsculturen waar de leerling(en)/deelnemer(s) in of na hun opleiding mee te maken krijgen als dat in haar functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs van belang is en weet hoe zij daar in haar pedagogisch-didactisch handelen aan kan refereren

Kwalificatiedossier
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...