Pedagogisch Werk.13.KT1 Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak

Kerntaak
1 · Pedagogisch Werk.13
Last changed on Monday 15 April 2013 22:43
Code Pedagogisch Werk.13.KT1 Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
Titel Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
Volgnummer 1
Omschrijving

De pedagogisch medewerker inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere. Zij voert een kennismakingsgesprek/intakegesprek met het kind/de jongere en de ouders/vervangende opvoeders om de situatie en wensen in kaart te brengen. Zij observeert het kind/de jongere tijdens de opvang en verzamelt eventueel aanvullende informatie.
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang bespreekt met het kind en met de ouders/vervangende opvoeders een eventuele taal- of ontwikkelingsachterstand van het kind, gedragsproblematiek of opvoedproblemen. Ze onderzoekt in voorkomende gevallen wat de mogelijke oorzaken zijn van afwijkingen in de ontwikkeling of gedrag. De pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg neemt -indien aanwezig- kennis van het indicatiebesluit.

De pedagogisch medewerker stelt een activiteitenprogramma op. Indien mogelijk betrekt zij daarbij de kinderen/jongeren door hen input te laten leveren. Zij zoekt uit welke mogelijkheden voor activiteiten er zijn en selecteert activiteiten.

De pedagogisch medewerker maakt een plan van aanpak *** voor de begeleiding van een individueel kind/individuele jongere, voor de begeleiding van de groep en voor problemen in de interactie tussen kinderen/jongeren of levert een bijdrage hieraan. Ze legt het plan van aanpak, indien mogelijk, voor aan het kind/de jongere en ouders/vervangende opvoeders om instemming te verkrijgen voor het plan. Indien nodig, stelt zij het plan van aanpak bij. Zij bespreekt met het kind/de jongere en de ouders/vervangende opvoeders de mogelijkheden voor dienstverlening. Wanneer sprake is van een specifieke begeleidingsvraag, analyseert de gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang de gegevens uit het kennismakingsgesprek/intakegesprek. Ook deze gegevens gebruikt ze bij het schrijven van een plan van aanpak. Zij geeft aan het kind en de ouders/vervangende opvoeders aan welke ondersteuning ‘van buiten’ eventueel nodig is of ze verwijst naar aanvullende zorg- of dienstverlening.

Toelichting:
Bij 1.1
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang voert naast een kennismakingsgesprek ook een intakegesprek, als de vraag centraal staat of een kind wel of niet geplaatst kan worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke begeleidingsvraag.

Bij 1.2
In een activiteitenprogramma legt de pedagogisch medewerker vast wanneer welke activiteiten in een bepaalde periode in de groep plaatsvinden. Zij kiest activiteiten die aansluiten bij de ontwikkeling, interesses en het dagritme van de kinderen/jongeren op grond van de in kaart gebrachte situatie. Een activiteitenprogramma kan een dagplanning zijn, maar ook een jaarplanning of een planning van - eventueel in samenwerking opgezette en uitgevoerde - grotere, meer complexe activiteiten.

Bij 1.3
Voor het vormgeven van een plan van aanpak worden gedurende de opvang gegevens verzameld. In een plan van aanpak legt de pedagogisch medewerker vast hoe de opvang en begeleiding van een kind/jongere, eventueel met een specifieke begeleidingsvraag, worden ingevuld.

*** ‘Plan van aanpak’ is een verzamelbegrip voor: begeleidingsplan, handelingsplan, interdisciplinair behandelingsplan, ondersteuningsplan, trajectplan, zorgplan, zorg- en ondersteuningsplan.
Kwalificatiedossier
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...