Pedagogisch Werk.13.KT3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak
3 · Pedagogisch Werk.13
Last changed on Monday 15 April 2013 22:43
Code Pedagogisch Werk.13.KT3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
Titel Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
Volgnummer 3
Omschrijving

De pedagogisch medewerker werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. Zij leest vakliteratuur, volgt bijscholingen en voert haar werkzaamheden uit volgens de daar geleerde kennis en vaardigheden. Ze vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan collega's en vrijwilligers. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over het beroep en levert zo een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepsuitoefening en draagt deze visie ook uit aan anderen.

De pedagogisch medewerker werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door haar kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Zij bewaakt systematisch de kwaliteit van haar werkzaamheden en signaleert en rapporteert tijdig knelpunten.
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang neemt deel aan onderzoeken die binnen de organisatie verricht worden, gebruikt waar mogelijk informatie uit wetenschappelijk onderzoek en werkt mee aan standaard- en/of protocolontwikkeling.

De pedagogisch medewerker stemt haar werkzaamheden af met collega’s, draagt indien nodig werkzaamheden en informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot de voortgang en de ontwikkeling van het kind/de jongere) over, maakt afspraken over de opvang en begeleiding en over knelpunten daarin. Zij neemt deel aan voor de afstemming van haar werkzaamheden relevante overlegvormen.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang voert coördinerende taken uit. Ze maakt een verdeling van de werkzaamheden, geeft prioriteiten aan en houdt contact met collega’s en deskundigen binnen de organisatie over de opvang en begeleiding van de kinderen. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang stemt de werkzaamheden van de verschillende betrokkenen op elkaar af, ze ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de continuïteit van de opvang en begeleiding. In dit kader organiseert en geeft ze werkbegeleiding aan nieuwe collega's en vrijwilligers.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang bouwt en onderhoudt een actief netwerk van contacten met collega's en deskundigen van andere organisaties en disciplines. Ze neemt in het kader van dit netwerk deel aan relevante overlegvormen en collegiale consultatie met betrekking tot de opvang en begeleiding van de kinderen. Zij draagt gegevens over naar collega's in organisaties die bij het kind betrokken zijn.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang voert beleidsmatige taken uit. Zij participeert in beleidsvoorbereiding, dat wil zeggen: zij signaleert ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en doet voorstellen voor beleidswijzigingen. Ze onderzoekt of deze voorstellen haalbaar zijn. Op basis hiervan stelt zij mogelijk uit te voeren activiteiten van de organisatie/vestiging voor. Zij draagt zorg voor vertaling van het pedagogisch beleid op de werkvloer, bevraagt collega's binnen de organisatie/vestiging op knelpunten in het (pedagogisch) beleid en zoekt oplossingen, ze plant daarop activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk is of stelt deze bij.
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang verwoordt in voorkomende gevallen het (pedagogisch) beleid van haar organisatie en handelt ernaar, zowel richting intern betrokkenen als richting groepen in haar werkgebied, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang voert beheertaken uit. Zij levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van haar organisatie. Zij draagt bij aan het zakelijk beheer, bijvoorbeeld het doen van bestellingen, bijhouden van de (kantoor-)materialen, toezien op onderhoud van apparatuur, materiaal en werkruimte, etc. Zij bewaakt het budget voor de activiteiten, en levert (financiële) rapportages.

De pedagogisch medewerker evalueert de geboden dienstverlening periodiek en aan het eind van het uitvoeringstraject. Ze verzamelt relevante gegevens voor de evaluatie en analyseert deze. Op basis daarvan schrijft zij een evaluatieverslag of evalueert zij - indien dit gewenst is - mondeling met haar leidinggevende. Zij bespreekt de gegevens uit de evaluatie met het kind/de jongere, ouders/vervangende opvoeders en andere betrokkenen. Zij voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg gewenste veranderingen in opvang en begeleiding door.
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang evalueert hiernaast ook de door haar uitgevoerde coördinerende, beleidsmatige en beheertaken en haar netwerkcontacten.
De pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg legt gegevens met betrekking tot de voortgang vast in het dossier van het kind/de jongere en/of in rapportages/overdrachten.

Toelichting:
Bij 3.3
Wanneer de pedagogisch medewerker 3 kinderopvang of pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg bijzonderheden signaleren, schakelen ze de leidinggevende in. Dit geldt bijv. bij (vermoeden van) huiselijk geweld.

De pedagogisch medewerker zoekt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten eventueel naar samenwerking met collega's/leidinggevende. De pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg zoekt naar afstemming met samenwerkingspartners, bijv. welzijnsorganisaties of scholen.

Bij 3.4
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang is aanspreekpunt voor collega's, met name als er in de opvang kinderen zijn met specifieke begeleidingsbehoeften en wanneer ze een centrale rol heeft bij de organisatie en uitvoering van meer omvattende activiteiten, waarbij ook samenwerking met externe deskundigen aan de orde is.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang draagt gegevens over naar collega's van andere organisaties/disciplines, wanneer voor het kind extra hulp of ondersteuning nodig is. Ook participeert ze in overdracht van gegevens over de ontwikkeling van het kind naar het basisonderwijs. Ze zorgt voor goede afstemming van aanpak en werkwijze met relevante samenwerkingspartners op operationeel niveau.

Bij 3.5
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang raadpleegt collega's en deskundigen van andere disciplines en organisaties, nadat ze daarover overleg heeft gevoerd met de ouders/vervangende opvoeders.
 
In het kader van het organiseren en uitvoeren van meer omvangrijke of specifieke activiteiten maakt de gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang eventueel gebruik van externe deskundigen en/of mogelijkheden bij andere organisaties.

Bij 3.7
In het kader van beheertaken is de gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang verantwoordelijk voor contacten met leveranciers.

Bij 3.8
De pedagogisch medewerker verzamelt doorlopend informatie over het welbevinden van het kind/de kinderen/jongere(n) en zijn/hun functioneren in de (leef)groep. Ze verzamelt regelmatig informatie over de voortgang en het effect van activiteiten.

In het kader van de dossiervorming is taalbeheersing voor de pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg van groot belang.
Kwalificatiedossier
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...