Kaders voor maatwerk, vaste werkweek en flexibele instroom​

New header

Titel
Kaders voor maatwerk, vaste werkweek en flexibele instroom​
Wat is de leerwerkprestatie?

In deze tijd van toenemende onzekerheid en verandering is het meer dan ooit van belang dat het onderwijs aansluiting vindt bij de maatschappelijke veranderingen. Waar veel scholen vasthouden aan een traditionele aanpak, zijn er ook scholen die een andere weg inslaan en op zoek gaan naar de vernieuwing.

MBO moet flexibeler Bussemaker wil dat het mbo flexibeler wordt, zodat kan worden ingespeeld op trends en de veranderende arbeidsmarkt.Luister hier naar een interview

Wanneer mag je beginnen?
 • Starter
Aan welke voorwaarden moet je voldoen voordat je met deze LWP mag beginnen?
periode 1starter
Hoe lang ben je ermee bezig? (in SBU's)
39
Samenwerken en/of alleen?
 • Samenwerken

New header

Wat moet je laten zien? Wat ga je leren?

De werkgroep opmaat wil het gesprek aangaan over de vastgestelde kaders binnen landstede. Deze kaders zijn bepalend in de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. Het gaat hierbij om de vastgestelde ‘beleidskaders’ en de invloed, impact deze hebben op HKS.

Hiernaast gaat over naleving, controle en/ of bijstelling van deze kaders.

Het lijkt ons van groot belang deze kaders in kaart te brengen en te benoemen.

Dit zal richting en sturing kunnen geven aan de invoering van HKS binnen landstede.

New header

Hoe kan je het leren?

Wat zijn de Kaders binnen Landstede?

Basiselementen uit TO: een beknopt overzicht

De leerloopbaan van de student en de pedagogische relatie tussen docent en student vormen het uitgangspunt van talentvol ontwikkelen.

Startprogramma

Studenten starten bij Landstede met een startprogramma.

Individueel leerplan

Studenten werken met individuele/persoonlijke leerplannen, omdat er verschillen zijn tussen studenten. In het ILP staan de LWP en de TWIXX waar de student aan gaat werken.

Het ILP wordt samengesteld vanuit het periodeplan dat door de opleiding is samengesteld. In het periodeplan staat het totale aanbod van het team/ opleiding en is zo samengesteld dat er voldoende aanbod is zodat alle student verder kunnen op weg naar beroepsbekwaamheid

LWP

De LWP is de kern van hoe we binnen Landstede leren, het is onze manier om beroepsgericht onderwijs vorm te geven: De LWP is een geïntegreerde opdracht en kent een ‘hele-taak benadering

TWIXX

TWIXX zijn ondersteunende leeractiviteiten ten behoeve van het uitvoeren van die LWP’s.

TWIXX zijn als ondersteunende leeractiviteit per definitie delen en geen gehelen en gaan over aspecten van competentie of bekwaamheid.

De trajectlijn / leermeter.

De trajectlijn is een construct door ons gemaakt om de student enig zicht te geven waar het heen gaat. Het is een construct over een niet bestaande normstudent, en heeft dus weinig te maken met het feitelijk verloop van het leren van de individuele student en daarmee van zijn leerdoelen. teeds gaat het om de vraag ‘gegeven het punt waar ik nu ben, wat is dan de meest effectieve stap op weg naar mijn diploma’.

Deze “leermeter-gesprekken” voert de student met de coach en dit is de input voor het maken van het Individuele leerplan van de student voor de volgende onderwijsperiode.

De trajectlijn is een hulpmiddel bij het in beeld brengen van de ‘rode draad’ door de opleiding: wat zijn de stappen die een student kan doorlopen bij het zich eigen maken van het beroep. Voor ontwikkelaars van een curriculum is dit instrument hulpmiddel: hoe vertaal ik het kwalificatiedossier naar het onderwijsprogramma. De indeling in fasen geeft houvast bij het schrijven van LWP’s en TWIXX. De trajectlijn beschrijft waarneembaar gedrag gebaseerd op werkprocessen op verschillende beroepsbekwaamheidsniveaus, aangegeven als ‘fasen’. Het gaat om de fasen: starter, gevorderd en beroeps bekwaam. Deze fasen zeggen niets over leerjaren, maar alleen iets over de mate van ontwikkeling van studenten. Door verschillende fasen te beschrijven, worden voor studenten overzichtelijke stappen in ontwikkeling weergegeven, de zgn. ‘zone van naaste ontwikkeling’.

Een trajectlijn vormt de beoordelingseenheid en het totaal van de trajectlijnen vormt dus het raamwerk voor het toets plan. De kwalificatienorm is namelijk die van beginnend beroepsbeoefenaar.

Bij Landstede beoordelen we op twee manieren.

1. Beoordelen om te leren

Wij beoordelen studenten op wat ze geleerd hebben en hoe dat ging. Dat noemen we diagnostisch, ontwikkelingsgericht of formatief beoordelen. Dat zijn allemaal vormen van begeleiden.

2. Beoordelen om te beslissen

Bij deze vorm van beoordelen kijken we of de studenten iets kunnen kunt en weten waarom ze zo handelen. Er wordt getoetst of ze voldoen aan alle eisen van een trajectlijn? (en dus aan het kwalificatiedossier en het loopbaan en burgerschap document). Dit noemen we selectief, kwalificerend of summatief beoordelen. Het bekendste woord voor beoordelen om te beslissen is examineren

Examenplan

In het examenplan staat welke examens studenten moeten doen. Deze examens zijn gebaseerd op de trajectlijnen. Als er bijzonderheden bij een examen zijn, staat dat ook in het examenplan. Het examenplan is opgenomen in het OER.

Methode mix voor beoordeling

We gebruiken verschillende vormen van beoordelen bij het examineren. Heel Landstede werkt daarmee, maar de vorm kan per opleiding verschillen. Elke opleiding kiest zelf hoe ze bepaalde examens beoordelen. Zo kent Landstede de proeve van bekwaamheid (bij voorkeur in de echte praktijk) en het examen(eind)gesprek. Daarnaast zijn er nog andere vormen van examinering, bijvoorbeeld voor talen en rekenen. 

Portfolio

Het portfolio is bedoeld voor de verantwoording van het leerproces door studenten. Met een portfoliobewijs laten studenten zien dat ze beschikken over bepaalde vakkennis of vakvaardigheden. Het portfolio is een documentatie van de gehele leerloopbaan van de student, en overdraagbaar naar werkgevers of vervolgopleidingen.

Een portfolio bestaat uit vier delen:

 • De administratie

Hier staan persoonlijke gegevens, je opleidingsgegevens en biografie.

 • De werkplaats

In dit deel bewaren studenten alles wat in bewerking is en er kan feedback op gevraagd worden.

 • De kluis

Hierin staan bewijzen die aantonen dat studenten klaar bent voor een (deel)examen. En de beoordelingen zelf staan in dit deel.

 • De etalage

In dit deel laten studenten zien waar ze trots op zijn.

De uitvoering

1. Landstede kiest voor een vaste werkweek

 • Studenten zijn op vaste tijden aanwezig op school
 • Het rooster is gebaseerd op leeractiviteiten en niet op vakken: de vaste tijden zijn gevuld met: werken aan LWP’s, aan TWIXX’, of bezig met Coaching, of het doen van Examen.
 • Het roosteren gaat in dagdelen; afstemming per student door docenten/begeleiders ter plekke

2. Landstede kiest voor een nieuw groeperingsmodel:

 • Studenten worden ingedeeld in heterogene en dus gedifferentieerde groepen zowel qua leeftijd als niveau als voortgang als inhoud als didactiek (en niet langer in homogene leeftijds- of niveau-klassen uit het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem); 1≤groepen<onbepaald
 • Studenten werken op hun eigen niveau met een eigen ILP
 • Studenten krijgen onderwijs in grote groepen met meerdere docenten/begeleiders tegelijkertijd

3. Een nieuw jaartaakmodel

 • Herijk de jaartaak van alle OP met de categorieën LWP, TWIXX, Coaching en Examinering
 • Herijk de jaartaak van alle OP met aanwezigheid per dagdeel

Logistieke kaders.

Landstede werk met een tijdsraster van 30 minuten. leseenheden zijn 30 minuten of een veelvoud hiervan.

Waar doe je de leerwerkprestatie?
 • Binnen- en Buitenschools
Welke informatiebronnen heb je nodig?

Welke leermiddelen heb je nodig?

Maar kan het dan wel anders?

 Maatwerk en flexibiliteit

Staatssecretaris Dekker: "Met de wet modernisering onderwijstijd ontstaat meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit, bijvoorbeeld voor het bestrijden van achterstanden of juist voor het stimuleren van excellentie. Een snelle leerling kan lestijd die overblijft gebruiken voor andere vakken of voor een stage. Een leerling met een achterstand kan eerst een intensiever rooster volgen en vervolgens gewoon meedraaien."

Vergeet de oude wet zo snel mogelijk:

–Er is geen beoordelingskader:

–Er zijn geen regels over wat wel/niet mag.

–De onderwijsinspectie komt geen uren tellen

Gebruik de nieuwe wet voor onderwijsvernieuwing

–Er is wel een norm maar die is ruim en flexibel.

–Er zijn wel uitgangspunten over wat goed onderwijs is

–Er zijn afspraken over verantwoording

Bijvoorbeeld

Bij gepersonaliseerd leren zal de leertijd per leerling kunnen wisselen.  Geen probleem zolang er een “algemeen programma” onder ligt als basis voor het gehele cohort.

In een ver doorgevoerd programma op individuele basis kan het zijn dat een relatief groot deel van de leerlingen uit een cohort een afwijkend programma volgt. Geen probleem, tenzij het betekent dat deze leerlingen aanzienlijk minder uren onderwijstijd volgen. Dan is het logisch dat u deze leerlingen extra activiteiten aanbiedt. 

Wat valt er wel/niet onder onderwijstijd?

Als u in het programma onderdelen heeft ingepland die te maken hebben met het vervolgonderwijs dan mag u dat meetellen.

Als u opdrachten geeft die buiten de klas/school worden uitgevoerd, dan mag u dat meetellen, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek

Als u geen klassikale instructie geeft maar de leerlingen instrueert via  flips of youtube dan mag u dat meetellen. Die instructie mag ook van een ander zijn, als u het heeft goedgekeurd.

Als enkele leerlingen uit een cohort een versneld programma volgen en daardoor het aantal uren niet haalt, dan is dat geen probleem 

New header

Code
LWP6057
Landschap
 • Onderwijs & Opvoeding
Auteurs
Werkgroep Opmaatwerk
Minimum groepsgrootte
2
Maximum groepsgrootte
40