Landstede - Opleidingen

Raalte, Zwolsestraat 63a

 1. Voorwoord Locatie

  Hartelijk welkom bij Landstede MBO Raalte in Salland.
  In deze locatiegids vind je informatie over voorzieningen waar je gebruik van kunt maken, alfabetisch gerangschikt.
  Wij wensen je een heel prettige- en vooral ook leerzame periode op onze locatie toe.
  Succes met je studie!

 2. Gegevens locatie

  Gegevens locatie

  Bezoekadres:
  Adres                     Zwolsestraat 63a
  Postcode/plaats     8101 AB Raalte
  Telefoon                 088-850 8200
  E-mail                     STIPSalland@landstede.nl
  Website                  www.landstede.nl

  Postadres:            Zwolsestraat 63a 8101 AB Raalte
  Postbus                  Postbus 242
  Postcode/plaats     8100 AE Raalte

  Openingstijden: 
  Maandag t/m donderdag van 8.00 t/m 16.30 uur  
  Vrijdag van 8.00 t/m 16.00 uur                   

  Locatie IVOOR
  Adres: Raarhoeksweg 34 8102 SZ Raalte   

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur.

  College van Bestuur
  Dhr. T. Rietkerk
  Dhr. T. Biesterbosch

  Directie
  De directie Landstede MBO Raalte bestaat uit:
  Gerdien Pastink

  Managementassistent
  De managementassistente van Landstede MBO Raalte is:
  Paula Bloo

  Welke landschappen worden op de locatie aangeboden?
  Op deze locatie worden opleidingen van de volgende landschappen aangeboden:

  Gezond & Wel (GW), teamleider: Jeroen Zeeman

  Groen & Dier (GD). teamleider: Marjet Drost
  Techniek & Innovatie (TI), teamleider: Marjet Drost

  Onderwijs & Opvoeding (OO), teamleider: Kees Spee
  Handel & Commercie (HC), teamleider: Kees Spee
  Office & Management (OM), teamleder: Kees Spee

  ICT & Technologie (IT), teamleider: Alice van Ingen

  Dienstverlening (DV) teamleider: Floris ten Have
  Entree en niveau 2 teamleider: Floris ten Have

  Veilige school
  Op school moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen; daarom gelden er regels. Landstede heeft een veiligheidsplan dat ter inzage ligt bij de Regio coördinator van de Facilitaire Dienst. Hierin benoemen wij alle protocollen in relatie tot arbozaken en veiligheid.

  We gaan ervan uit dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt door respectvol met elkaar en de omgeving om te gaan. Daarop zijn we aanspreekbaar, spreken we mensen aan die daar niet goed mee kunnen omgaan en maken teams en studenten ook concrete werkafspraken daarover.

  Zo parkeren we onze fietsen en scooters op de aangewezen plekken, roken we alleen in gebieden die daarvoor zijn bestemd, gebruiken we geen alcohol en verdovende middelen, en staan we vernieling en vechten niet toe. Hieronder de belangrijkste zaken uit het veiligheidsplan:

  Alcohol
  Je mag geen alcohol meenemen en gebruiken op school. Bij bijzondere gelegenheden kan de schoolleiding besluiten alcoholgebruik toe te staan. Bij ongewenst alcoholbezit en/of alcoholgebruik vinden maatregelen plaats in overleg met de directie. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Beveiliging
  Het gebouw en alle aanwezigen worden op diverse manieren beveiligd:
  • persoonlijk door al het personeel, ondersteund door studenten van de opleiding beveiliger die hun BPV bij ons doen.
  • elektronisch tegen inbraak en brand.

  Diefstal
  Bij diefstal van schooleigendommen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Meld diefstal meteen bij de schoolleiding of de conciërge zodat er actie ondernomen kan worden.

  Drugs
  Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken of te dealen binnen de poort van Landstede. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Eten en drinken
  Eten en drinken in de lokalen en werkruimtes is niet toegestaan. In de kantine en buiten kun je eten en drinken.

  Geweld gebruikt tegen een ander?
  Als je bewust schade hebt toegebracht aan de eigendommen van een ander, worden de kosten persoonlijk op je verhaald. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Als je een ander slaat of met elkaar in gevecht gaat, gaan we altijd over tot schorsing van maximaal 2 dagen. In die twee dagen vinden gesprekken plaats met de directie, waarna een definitieve sanctie volgt. Mocht je geweld gebruiken tegen een personeelslid van Landstede, fysiek. 

  Handel
  Wie wordt betrapt op handel in illegale spullen (bijvoorbeeld drugs of gestolen goederen). Daarvan wordt aangifte gedaan bij de politie en je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Overtreding van de huis- en veiligheidsregels
  Als je de huis- en veiligheidsregels overtreedt, kan er straf volgen en zelfs een schorsing. Van feiten die wettelijk verboden zijn, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

  Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie
  Uiteraard wordt dit gedrag niet geaccepteerd binnen Landstede
  Wanneer je hier toch mee te maken krijgt, direct of indirect, bespreek je het met je coach, met de vertrouwenspersoon op school of met een ander in wie je vertrouwen stelt.

  Roken
  Landstede is een rookvrije school. Dat betekent dat er op het hele schoolterrein (binnen en buiten) niet gerookt mag worden.
  Wil je roken dan kan dat in de rookzone naast de grote parkeerplaats bij het blauwe bord, tussen de blauwe lijnen. Ook hier willen we het schoon houden voor de buurt dus rookafval in de asbaktegel.

  Sancties
  In uitzonderlijke gevallen leggen we je een sanctie op. Dat doen we niet snel, omdat we bij Landstede ervan uitgaan dat we met een goed gesprek en heldere afspraken er samen uit komen. Soms lukt dat helaas niet, en dan kunnen we overgaan tot het opleggen van een sanctie. In de meeste gevallen zullen we je aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid en een contract met je afsluiten waarin we de gemaakte afspraken met jou bevestigen.

  Kom je de gemaakte afspraken niet of niet goed na, kunnen we overgaan tot een schorsing van één of meerdere dagen. Je ouder(s)/en of verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld.

  Als dat nog steeds geen positief resultaat heeft, loop je het risico om definitief van school verwijderd te worden. Alle schorsingen die langer dan 2 dagen duren en verwijdering van school worden gemeld bij de Onderwijsinspectie en leerplicht/RMC.

  Schade en vermissingen
  Schade door studenten toegebracht aan gebouwen of inventaris komt voor rekening van de student of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen en vermissingen van eigendommen, door derden. Laat geen geld of waardevolle spullen onbeheerd in kleding of tas achter in garderobes, lokalen, kleedkamers e.d. Zet je (brom)fiets op slot.

  Toegang
  De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen studenten.

  Vandalisme
  Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait voor de kosten op.

  Vertrouwenspersoon
  Op onze school in Raalte zijn door het bevoegde gezag twee vertrouwenspersonen aangewezen. De vertrouwenspersoon wil deelnemers begeleiden bij persoonlijke problemen binnen of buiten de school, waarover een deelnemer niet kan of wil praten met de coach. Ook is het mogelijk dat een probleem van een deelnemer zodanig is, dat de coach de vertrouwenspersoon te hulp roept. De vertrouwenspersoon zal de hem of haar voorgelegde problemen altijd vertrouwelijk behandelen. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: zowel pestgedrag, seksuele intimidatie, incest of suïcide.

  De vertrouwenspersoon probeert de deelnemer te helpen bij het helder krijgen van het probleem en het oplossen ervan. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

  De vertrouwenspersonen van Landstede MBO Raalte zijn:
  Mevrouw A. Turan-Bas              tel: 088-8905383/06-28858126
  Dhr. N. Voorhorst                       tel: 088-8905424/0645526911

  Vertrouwenspersoon van buiten de school:

  Er is een landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspectie: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

  Wapens
  Bij het vermoeden van wapenbezit en/of wapengebruik, wordt altijd de politie ingeschakeld. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

 3. Administratie

  Studie Informatie Punt (STIP)
  Het STIP vind je in de centrale hal van de school en is bedoeld als een loket waar je terecht kunt met alle vragen die betrekking hebben op de school en op je persoonlijk welbevinden.
  Het STIP is voortdurend bezet door een medewerker die vragen kan beantwoorden en die je kan doorverwijzen naar elke functionaris binnen en buiten de school. Enkele voorbeelden waarvoor je bij het STIP terecht kunt:
  • studiefinanciering;
  • schoolgeld, schoolkostenbijdrage;
  • inschrijvingsduur;
  • bevestiging inschrijving-/praktijkovereenkomsten;
  • ziekmeldingen ed.;
  Het STIP is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
  Het mailadres van STIP: STIPSalland@landstede.nl.

  De medewerkers die werken op de deelnemersadministratie zijn:
  Emelie van den Berg
  Erna Kuttschruitter            
  Raphaëla von Martels        
  Sabine Lankamp-Snellink   
  Sabine Paauwe                   
  Angèle Wessels                  

  Op Connect onder Studie-informatie/Studie Informatie Punt (STIP) vind je allerlei belangrijke informatie. Zie Studie Informatie Punt (STIP).

  Aanwezigheid
  We vinden het belangrijk dat je aan alle activiteiten op en vanuit school deelneemt. We denken dat je dan de beste basis legt voor een goede opleiding. Behalve individueel gerichte lesvormen, werk je regelmatig in (kleinere) groepen en dat gaat nu eenmaal het beste als iedereen er bij aanwezig is.
  Daarnaast willen we je ook leren wennen aan een vast ritme, waar het normaal is dat je op tijd aanwezig bent. Je volgt immers een beroepsopleiding en je toekomstige werkgever zal dit ook van je verlangen.

  We helpen je om zicht te krijgen op je aan- en afwezigheid door je aanwezigheid vanuit school nauwgezet te registreren, waarbij je zelf verantwoordelijkheid krijgt om je afwezigheid te verklaren.
  In elk coachgesprek wordt samen met je gekeken naar je aanwezigheid. Als je frequent verzuimt zonder daarvoor geldige redenen te hebben, zal de coach daar met je afspraken over maken.
  De registratie gebeurt aan het begin van elk lesuur. De gegevens worden opgeslagen in een systeem dat we Eduarte noemen.

  Het is erg vervelend als een activiteit is begonnen, terwijl er nog mensen binnendruppelen die te laat zijn. Daarom hanteren we de regel dat je op tijd bent in de les. Als dat niet gelukt is, wacht je tot het volgende lesuur begint, en kun je alsnog deelnemen aan de activiteit. Dit uur geldt dan wel als een uur waarop je ongeoorloofd afwezig bent geweest.

  Deelnemersgegevens
  Vaak is de school voor voortgezet onderwijs waarvan jij afkomstig bent, geïnteresseerd in de resultaten die je bij ons behaalt. Natuurlijk geven we deze resultaten graag door. Als jij daar bezwaar tegen hebt, laat dat dan schriftelijk weten aan je coach. Het spreekt vanzelf dat we jouw resultaten vertrouwelijk behandelen.

  Boeken en leermaterialen
  Het aanschaffen van de leermiddelen en de schooleigen middelen wordt via de MBO-Webshop georganiseerd.

  .


   

 4. Bereikbaarheid school / openbaar vervoer

  Locatie
  De locatie Zwolsestraat 63a ligt op ongeveer tien minuten loopafstand vanaf het NS-station. Per bus is deze locatie ook goed bereikbaar. Voor studenten die met het openbaar vervoer komen en naar de locatie IVOOR moeten, zijn er fietsen te leen (zie hiervoor gebruik locatiefiets).

  Op de site http://9292.nl kan gekeken worden naar de route met het openbaar vervoer.

  Op de site http://routenet.nl kan gekeken worden naar de route met eigen vervoer.

  De parkeerplaatsen bij het gebouw van Landstede zijn beschikbaar voor medewerkers en gasten. Studenten worden verzocht zoveel mogelijk met het openbaar vervoer/fiets te komen. De studenten die met de auto moeten komen mogen gebruik maken van de parkeerplaats tegenover de school. Het is niet de bedoeling dat bij Tijenraan geparkeerd wordt. Dit terrein is slechts toegankelijk voor bezoekers van Tijenraan.

  IVOOR
  Er worden ook lessen gegeven op de locatie IVOOR, Raarhoeksweg 34 te Raalte.
  Er staat daar een prachtig complex dat in gebruik is door de organisaties.
  Wij zijn gast op het terrein van IVOOR. Hier wonen en verblijven kinderen en volwassenen van de organisaties KOOS, Trias en Zozijn.
  Bij IVOOR zijn drie grote lokalen beschikbaar en twee coachruimtes. Daarbij is er een kantineruimte die ook voor groepsactiviteiten kan worden gebruikt.
  Studenten die met het openbaar vervoer komen, kunnen op de locatie Zwolsestraat 63a bij de receptie een fiets lenen.

  Afspraken/Regels bij IVOOR:
  • Landstede is een rookvrije school. Dat betekent dat er op het hele schoolterrein (binnen en buiten) niet gerookt mag worden.
  • Parkeren vervoermiddelen:
  - Fiets bij Landstede gebouw
  - Bromfiets bij Landstede gebouw; motor af bij het betreden van het terrein.
  - Auto bij parkeerplaats van KOOS, indien de plaatsen vol zijn dan auto langs de weg parkeren.
  • Het gebouw van Landstede wordt dagelijks geopend door de conciërge.
  • Je kunt gebruik maken van het internet met wachtwoord: dR@@dL00s (geen ootjes maar nullen en denk aan hoofdletter
     R en L)
  • Koffie/thee en chocolademelk uit het apparaat kosten € 0,20.
  • Er zijn geen catering faciliteiten, dus zelf brood/fruit/melk ed. meenemen.
  • Wij houden met zijn allen het terrein schoon.

 5. Examenbureau

  Binnen Landstede MBO Raalte wordt het onderwijs vooral binnen de opleidingen vorm gegeven. In ieder opleidingsteam functioneert een medewerker resultaatgebied kwaliteit. Deze is binnen het opleidingsteam verantwoordelijk voor een goede cijferverwerking, het uitdraaien van de resultaten en de diplomering. Het spreekt vanzelf dat de verantwoordelijkheid voor de examinering binnen de opleidingsteams ligt.
  Om de schriftelijke toetsing te coördineren, wordt binnen Landstede Beroepsopleidingen gewerkt met een Examenbureau. Het Examenbureau is een onderdeel van STIP.
  Het Examenbureau is een ondersteunende dienst en werkt in opdracht van de Examencommissies.

  De openingstijden van het examenbureau zijn:

  Maandag       8.30-16.30 uur
  Dinsdag         8.30-16.30 uur
  Woensdag     8.30-16.30 uur
  Donderdag    8.30-16.30 uur
  Vrijdag           8.30-16.30 uur

  Het e-mailadres van het examenbureau is: examenbureauraalte@landstede.nl.
  De medewerkers van het examenbureau zijn:
  Gemma Booijink 088-8508265
  Els Oortwijn 088-8508229


  Het Examenbureau zorgt er onder andere voor dat:
  • de aanvragen voor examens verwerkt worden.
  • de examens op tijd klaar liggen voor afname.
  • deelnemers hun examen kunnen inzien.
  • deelnemers met een lichamelijke beperking (slechtziendheid, dyslexie, dyscalculie, enz.) extra tijd          
    en/of voorzieningen krijgen tijdens het examen. De toegekende faciliteiten worden verwerkt in het systeem.
  • examens gearchiveerd worden.
  • diploma’s worden aangemaakt.

  Examens:
  Iedere student binnen het mbo heeft te maken met de volgende examens:

  • Algemene examens, zoals taal en rekenen.

  Er zijn verschillende onderdelen van taal die moeten worden geëxamineerd. De onderdelen lezen en luisteren worden landelijk aangeboden en afgenomen op school.

  De onderdelen schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn schoolexamens en worden in overleg met de docent/examenbureau afgenomen.

  Alle examens worden op een (vaste) schoolcomputer afgenomen.

  • Examens die gaan over het beroep waar je voor opgeleid wordt.

  Deze examens worden meestal in de beroepspraktijk afgelegd. Er kunnen ook examens op school afgenomen worden. Je opleiding zal je hierover informeren.

  We werken met klassikale en individuele momenten. Studenten kunnen zelf bepalen wanneer hij/zij een examen wil maken. Voor de Centrale Examens zijn landelijk vastgestelde momenten. Dit staat in het lopende jaar vermeld in de examenkrant.

  In de examineringstegel in het dashboard voor studenten hebben wij alle relevante gegevens en formulieren voor de studenten van locatie MBO Raalte geplaatst.

  Hieronder word beschreven hoe je daar komt.

  1. Ga naar de internetsite met het adres: www.landstede.net.
  2. Log in met schoolaccount:

  Gebruikersnaam: voorbeeld@student.landstede.nl

  Wachtwoord: .....

  1. Je komt dan op onderstaande site

  1. Klik de tegel ‘Examinering’ aan.
  2. Je komt dan op onderstaande pagina.
    

  1. Klik dan ‘Examenbureau Raalte’ aan.
  2. Op deze pagina plaatsen wij allerlei benodigde informatie, aanvraagformulieren en o.a.een link naar het programma om je in te schrijven voor examens.

  Examenregels voor de examens die op school worden afgenomen

  We verwijzen hiervoor naar de tegel “Examinering” op Connect.

  Inzien gemaakt werk en beoordelingen Proeve van Bekwaamheid:

  Als je een gemaakt examen of beoordeling PvB wilt inzien, dan kan dat binnen10 dagen na publicatie van het resultaat door een mail te sturen naar examenbureauraalte@landstede.nl. Zet hierin om welk examen het gaat, datum van afname en naam vakdocent.

 6. Facilitaire dienst

  Conciërges
  Conciërges beheren de lokalen, de openbare ruimtes en het terrein rondom het schoolgebouw en zien er op toe dat studenten en personeel daar op een verantwoorde wijze mee omgaan. Om er zeker van te kunnen zijn dat er geen onbevoegden in de school rondlopen, hebben zij het recht om iedereen te vragen zich te legitimeren met de schoolpas of ander geldig legitimatiebewijs.

  De conciërges zijn te vinden in ruimte A.0.25. Wanneer je daar niemand treft, kun je de medewerker van de receptie vragen om contact met hen op te nemen.

  Regiocoördinator facilitair
  De regiocoördinator facilitair en is te vinden in de ruimte A.0.25.

  Beveiliging
  De conciërges en medewerkers receptie worden ondersteund door studenten die, voor de opleiding beveiliger, hun BPV uitvoeren bij Landstede binnen de beveiliging.

  Schoonmaak
  De dagelijkse schoonmaak is in handen van een extern schoonmaakbedrijf. Schoonmaken is iets anders dan opruimen.We verwachten van jou dat jij zelf je rommel opruimt zodat de schoonmakers daar geen tijd aan hoeven te besteden.

  Betalen
  Betalen kan met je studentenpas en met je pinpas. Opwaarderen kan bij het oplaadpunt in de gang naar de kantine.

  Lift
  Op de locatie Zwolsestraat 63a is een lift. Deze mag je alleen gebruiken als je niet met de trap kunt en een sleutel hebt gekregen van de receptie (je moet hiervoor je OV-kaart inleveren of je rijbewijs, dan krijg je een sleutel). Mocht het gebruik van de lift voor langere tijd nodig zijn, dan wordt er een borg van € 20,00 gevraagd.

 7. Fit & Sportief

  Fit & Sportief
  Landstede vindt een gezonde en sportieve leefstijl voor studenten en medewerkers belangrijk. Daarom hebben wij een ruim aanbod om bezig te zijn met sport, bewegen en vitaliteit. Zo zijn er interne en externe sportclinics, sporttoernooien en doen wij mee aan verschillende NK’s voor MBO-scholen. Daarnaast organiseren wij reizen in het teken van winter en watersport.

  Bewegen is niet alleen leuk om te doen en goed voor de gezondheid, maar kan ook helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Denk hierbij aan keuzes maken, grenzen opzoeken en verleggen, samenwerken, omgaan met tegenslagen en emoties. Deze vaardigheden kunnen goed geoefend worden in verschillende vormen van bewegen.   

  Voor Vitaal burgerschap (kerntaak 5, trajectlijn 3) wordt in alle opleidingen door het team Fit & Sportief een programma aangeboden. Dit programma is verplicht voor alle leerjaren van elke opleiding, waarmee de zorg voor de eigen gezondheid en vitaliteit gedurende de gehele opleiding van de student is gewaarborgd. De regie ligt voor een groot deel bij de student zelf. Een uitgebreidere verantwoording van deze dimensie is te vinden op www.landstedefitensportief.nl (Deze website bestaat niet) de eisen voor loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.  

  Landstede Topsport Traject
  Het Landstede Topsport Traject (LTT) is één van de activiteiten binnen het sportbeleid van Landstede. Via het LTT kunnen we talentvolle sporters en topsporters helpen om onderwijs en topsport te combineren in alle onderwijssoorten die Landstede biedt. Dus sport je op een hoog niveau en denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan via je coach contact op met de topsportcoördinator, Lars Kobes, hij kan jou alles vertellen over de mogelijkheden én voordelen van het Landstede Topsport Traject.

  Fit For Life
  School is meer dan kennis opdoen en een diploma ophalen. MBO leerlingen moeten zich straks ook zelfstandig kunnen redden in het bedrijfsleven en de rest van de maatschappij. VMBO leerlingen en de studenten van Landstede MBO Raalte in Salland werken met behulp van sport en cultuur extra aan deze ontplooiingsmogelijkheden binnen het programma ‘Fit for Life Salland’. De ontwikkeling van sociale vaardigheden staat voorop, maar ondertussen beleven de jongeren ook heel veel plezier aan gezond bewegen en creatief bezig zijn.

  Sociale competenties centraal
  Bij Fit For Life staan zes sociale competenties centraal : Zelfvertrouwen, betrokkenheid, inzet, zelfsturing, oplossingsgericht handelen en communicatief handelen.

  Deze vaardigheden trainen studenten tijdens allerlei sport en culture activiteiten. De activiteiten zijn heel wisselend. Studenten kunnen zelf hun creatieve workshop en koken zijn lessen waar studenten voor kunnen kiezen. 

  Begeleiding door de coaches
  De sportactiviteiten organiseert het Fit for Life-team grotendeels samen met sportverenigingen, maar de scholen houden stevig de touwtjes in  handen. De activiteiten vinden zoveel mogelijk op en om de school plaats. Dat is voor de studenten een veilige omgeving en zo zijn ze snel waar ze voor het buitenschoolse aanbod moeten wezen. Een belangrijke rol is weg gelegd voor de coaches  van de studenten. Die zijn intensief betrokken bij het Fit for Life-programma, helpen de studenten bij het maken van hun activiteitenkeuze en zorgen vervolgens voor de verdere communicatie. Waar moet je voor deze activiteit zijn, op welk tijdstip, welke kleding en schoenen moet je aan, moet je water of een handdoek meenemen?
  Ruimte voor maatwerk
  De studenten bedenken zelf een leerdoel op het gebied van een sociale competentie. Dit kan altijd in samenspraak met de coach en/of ouders van een student. Tijdens de lessen coach en burgerschap op school wordt er gereflecteerd op deze leerdoelen. Kickboksen is bijvoorbeeld goed om je agressie af te reageren maar leert je ook om grenzen aan te geven en in te zien wat jouw gedrag met anderen doet. Ook voor zulk maatwerk is binnen Fit for Life alle ruimte. kijk verder op www.landstedefitensportief.nl en Facebook en Twitter.

  De Topsportcoördinator voor deze locatie is: Lars Kobes
  De contactpersonen van Fit For Life zijn: Niek Voorhorst en Maarten Augusteijn

 8. Landstedepas

  Je kunt als student zelf je pasfoto uploaden in het serviceportal van Cardsonline. Je gegevens en de pasfoto worden gebruikt voor het maken van de multifunctionele ID kaart, die je van Landstede krijgt. Deze kaart is bedoeld om in situaties die daarom vragen aan te kunnen tonen dat je student of medewerker van Landstede bent. De kaart zal voor verschillende facilitaire applicaties worden gebruikt en dit zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid.

  Je kan met je Landstede account inloggen op www.landstede.net/kaartselfservice voor het uploaden van je pasfoto.

  Als je zeker wilt zijn dat jouw pasfoto geschikt is, kijk dan als voorbeeld naar de voorwaarden die de overheid stelt aan de pasfoto’s voor officiële documenten. Een ongeschikte pasfoto brengt helaas €12,50 aan kosten met zich mee wanneer een nieuwe ID kaart uitgegeven moet worden.

 9. Gegevens locatie

  Gegevens locatie

  Bezoekadres:
  Adres                     Zwolsestraat 63a
  Postcode/plaats     8101 AB Raalte
  Telefoon                 088-850 8200
  E-mail                     STIPSalland@landstede.nl
  Website                  www.landstede.nl

  Postadres:            Zwolsestraat 63a 8101 AB Raalte
  Postbus                  Postbus 242
  Postcode/plaats     8100 AE Raalte

  Openingstijden: 
  Maandag t/m donderdag van 8.00 t/m 16.30 uur  
  Vrijdag van 8.00 t/m 16.00 uur                   

  Locatie IVOOR
  Adres: Raarhoeksweg 34 8102 SZ Raalte   

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur.

  College van Bestuur
  Dhr. T. Rietkerk
  Dhr. T. Biesterbosch

  Directie
  De directie Landstede MBO Raalte bestaat uit:
  Gerdien Pastink

  Managementassistent
  De managementassistente van Landstede MBO Raalte is:
  Paula Bloo

  Welke landschappen worden op de locatie aangeboden?
  Op deze locatie worden opleidingen van de volgende landschappen aangeboden:

  Gezond & Wel (GW), teamleider: Jeroen Zeeman

  Groen & Dier (GD). teamleider: Marjet Drost
  Techniek & Innovatie (TI), teamleider: Marjet Drost

  Onderwijs & Opvoeding (OO), teamleider: Kees Spee
  Handel & Commercie (HC), teamleider: Kees Spee
  Office & Management (OM), teamleder: Kees Spee

  ICT & Technologie (IT), teamleider: Alice van Ingen

  Dienstverlening (DV) teamleider: Floris ten Have
  Entree en niveau 2 teamleider: Floris ten Have

  Veilige school
  Op school moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen; daarom gelden er regels. Landstede heeft een veiligheidsplan dat ter inzage ligt bij de Regio coördinator van de Facilitaire Dienst. Hierin benoemen wij alle protocollen in relatie tot arbozaken en veiligheid.

  We gaan ervan uit dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt door respectvol met elkaar en de omgeving om te gaan. Daarop zijn we aanspreekbaar, spreken we mensen aan die daar niet goed mee kunnen omgaan en maken teams en studenten ook concrete werkafspraken daarover.

  Zo parkeren we onze fietsen en scooters op de aangewezen plekken, roken we alleen in gebieden die daarvoor zijn bestemd, gebruiken we geen alcohol en verdovende middelen, en staan we vernieling en vechten niet toe. Hieronder de belangrijkste zaken uit het veiligheidsplan:

  Alcohol
  Je mag geen alcohol meenemen en gebruiken op school. Bij bijzondere gelegenheden kan de schoolleiding besluiten alcoholgebruik toe te staan. Bij ongewenst alcoholbezit en/of alcoholgebruik vinden maatregelen plaats in overleg met de directie. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Beveiliging
  Het gebouw en alle aanwezigen worden op diverse manieren beveiligd:
  • persoonlijk door al het personeel, ondersteund door studenten van de opleiding beveiliger die hun BPV bij ons doen.
  • elektronisch tegen inbraak en brand.

  Diefstal
  Bij diefstal van schooleigendommen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Meld diefstal meteen bij de schoolleiding of de conciërge zodat er actie ondernomen kan worden.

  Drugs
  Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken of te dealen binnen de poort van Landstede. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Eten en drinken
  Eten en drinken in de lokalen en werkruimtes is niet toegestaan. In de kantine en buiten kun je eten en drinken.

  Geweld gebruikt tegen een ander?
  Als je bewust schade hebt toegebracht aan de eigendommen van een ander, worden de kosten persoonlijk op je verhaald. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Als je een ander slaat of met elkaar in gevecht gaat, gaan we altijd over tot schorsing van maximaal 2 dagen. In die twee dagen vinden gesprekken plaats met de directie, waarna een definitieve sanctie volgt. Mocht je geweld gebruiken tegen een personeelslid van Landstede, fysiek. 

  Handel
  Wie wordt betrapt op handel in illegale spullen (bijvoorbeeld drugs of gestolen goederen). Daarvan wordt aangifte gedaan bij de politie en je riskeert schorsing of verwijdering van school.

  Overtreding van de huis- en veiligheidsregels
  Als je de huis- en veiligheidsregels overtreedt, kan er straf volgen en zelfs een schorsing. Van feiten die wettelijk verboden zijn, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

  Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie
  Uiteraard wordt dit gedrag niet geaccepteerd binnen Landstede
  Wanneer je hier toch mee te maken krijgt, direct of indirect, bespreek je het met je coach, met de vertrouwenspersoon op school of met een ander in wie je vertrouwen stelt.

  Roken
  Landstede is een rookvrije school. Dat betekent dat er op het hele schoolterrein (binnen en buiten) niet gerookt mag worden.
  Wil je roken dan kan dat in de rookzone naast de grote parkeerplaats bij het blauwe bord, tussen de blauwe lijnen. Ook hier willen we het schoon houden voor de buurt dus rookafval in de asbaktegel.

  Sancties
  In uitzonderlijke gevallen leggen we je een sanctie op. Dat doen we niet snel, omdat we bij Landstede ervan uitgaan dat we met een goed gesprek en heldere afspraken er samen uit komen. Soms lukt dat helaas niet, en dan kunnen we overgaan tot het opleggen van een sanctie. In de meeste gevallen zullen we je aanspreken op je eigen verantwoordelijkheid en een contract met je afsluiten waarin we de gemaakte afspraken met jou bevestigen.

  Kom je de gemaakte afspraken niet of niet goed na, kunnen we overgaan tot een schorsing van één of meerdere dagen. Je ouder(s)/en of verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld.

  Als dat nog steeds geen positief resultaat heeft, loop je het risico om definitief van school verwijderd te worden. Alle schorsingen die langer dan 2 dagen duren en verwijdering van school worden gemeld bij de Onderwijsinspectie en leerplicht/RMC.

  Schade en vermissingen
  Schade door studenten toegebracht aan gebouwen of inventaris komt voor rekening van de student of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen en vermissingen van eigendommen, door derden. Laat geen geld of waardevolle spullen onbeheerd in kleding of tas achter in garderobes, lokalen, kleedkamers e.d. Zet je (brom)fiets op slot.

  Toegang
  De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen studenten.

  Vandalisme
  Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait voor de kosten op.

  Vertrouwenspersoon
  Op onze school in Raalte zijn door het bevoegde gezag twee vertrouwenspersonen aangewezen. De vertrouwenspersoon wil deelnemers begeleiden bij persoonlijke problemen binnen of buiten de school, waarover een deelnemer niet kan of wil praten met de coach. Ook is het mogelijk dat een probleem van een deelnemer zodanig is, dat de coach de vertrouwenspersoon te hulp roept. De vertrouwenspersoon zal de hem of haar voorgelegde problemen altijd vertrouwelijk behandelen. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: zowel pestgedrag, seksuele intimidatie, incest of suïcide.

  De vertrouwenspersoon probeert de deelnemer te helpen bij het helder krijgen van het probleem en het oplossen ervan. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

  De vertrouwenspersonen van Landstede MBO Raalte zijn:
  Mevrouw A. Turan-Bas              tel: 088-8905383/06-28858126
  Dhr. N. Voorhorst                       tel: 088-8905424/0645526911

  Vertrouwenspersoon van buiten de school:

  Er is een landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspectie: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

  Wapens
  Bij het vermoeden van wapenbezit en/of wapengebruik, wordt altijd de politie ingeschakeld. Je riskeert schorsing of verwijdering van school.

 10. Gevonden voorwerpen

  Gevonden voorwerpen worden bij de receptie afgegeven. Hier kunnen de eigenaren hun verloren voorwerpen ophalen. Het is aan te bevelen geld en waardevolle voorwerpen niet in de jassen of in boekentassen te laten zitten. 

 11. Inloggen

  Landstede heeft een eigen draadloos netwerk waarmee je met je (eigen) apparatuur kunt werken.

  Via het Connect kun je de Landstede E-mail lezen, opleidingsinformatie zien op het opleidingsportaal en e-TO inzien en een printopdracht geven INLOGGEN SCHOOLCOMPUTERS; aan het begin van je opleiding ontvang je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

  Je kunt gebruik maken van het internet doormiddel van het draadloos netwerk “Eduroam”. Hier log je in met je mailadres en wachtwoord van school.

  PROBLEMEN MET INLOGGEN?; bij problemen met inloggen op laptops en/of Connect en Landstede-E-mail, ga je eerst je docent inlichten en kijken of hij/zij het kan oplossen.

  Surfspot
  Elke student (en medewerker) van Landstede kan via Surfspot voordelig software (voor thuis of op je laptop) en hardware bestellen. Dit kan met je Landstede-account.

  Voorwaarde is dus dat je als student bij Landstede bent ingeschreven. De korting t.o.v. de winkelprijs is soms aanzienlijk.

  Heb je problemen bij inloggen dan kun je terecht bij de helpdesk ICT.

  (ruimte B.014, het lesplein).

 12. Internationalisering

  Heb je belangstelling voor een internationale BPV, bespreek dit met je coach. Hij/zij kan jou een handboek IBPV meegeven met alle relevante informatie. Verder is binnen jouw eenheid een Coördinator Internationalisering beschikbaar. Hij/zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden in het buitenland en de beschikbare subsidies.

  De Coördinator Internationalisering van eenheid Landstede MBO Raalte is: Elke Siebelink

  Er worden twee keer per jaar informatiebijeenkomsten over de internationale BPV georganiseerd voor de studenten met hun ouders.
  Deze bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd.

 13. Jaarrooster

  Het jaarrooster van deze locatie is gepubliceerd op Connect.

 14. Kluisjes

 15. Kopiëren en printen

  Kopiëren
  Op de locatie staan diverse kopieerapparaten, waar je met je studentpas kunt kopiëren. Er zijn beperkte mogelijkheden om kleurenkopieën te maken.
  Om af te drukken, ga je voortaan naar www.landstede.net/ricohmyprint .

  Printtegoed opwaarderen
  Als het printtegoed (bijna) op is kun je dit met je studentenkaart aanvullen bij het oplaadpunt. Daarvoor is in school 1 oplaadpunt beschikbaar. Deze bevindt zich in de gang naar de kantine.

 16. Lestijden

  De lestijden zijn gebaseerd op vaste dagdelen/tijden en verdere invulling vindt plaats per opleiding.

 17. Publicatie

  Op diverse plekken in de school hangen (digitale) publicatieborden en prikborden waar je informatie kunt vinden over evenementen, toernooien en mededelingen.

  Ook worden hier in sommige gevallen roosters, roosterwijzigingen en andere zaken op gemeld.

  Deze informatie is vaak ook te vinden via het studentenportaal van de opleiding.

  Kijk elke dag even op de monitoren, er kan belangrijke informatie voor je op staan!

 18. Receptie

  De receptie is een onderdeel van het STIP.

  De medewerkers die als eerste aanspreekpunt werken op het STIP en ook de telefoon beantwoorden zijn:

  Ellis van Heun                088-8508200  (maandag, dinsdag en woensdag.)
  Yvonne Kiekebosch       088-8508200  (donderdag en vrijdag.)

 19. Restaurant / Kantine

  De kantine is dagelijks geopend van 08.30 uur tot en met 15.00 uur. Onderzoeken laten een verband zien tussen voeding, gedrag en leerprestaties.

  Sinds 2015 is onze schoolkantine gezond. Dat is de ambitie van de overheid en het Voedingscentrum. Onder een “gezonder aanbod van voeding en dranken” wordt een assortiment verstaan dat bestaat uit minimaal 75% basisvoedingsmiddelen en maximaal 25% snacks en tussendoortjes.

  Wij willen en moeten hier als Landstede MBO Raalte uiteraard ook in meegaan. We moeten voldoen aan de richtlijnen gezonde voeding van het voedingscentrum anno 2017. Het assortiment bestaat uit 80% basisvoedingsmiddelen en maximaal 20% vrije keuze.

  Verder kun je buiten de openingstijden producten uit de automaten kopen. Bestellingen van koffie en thee moeten 1 werkdag van te voren worden aangevraagd. Voor het bestellen van een lunch geldt een termijn van 3 werkdagen.

 20. Roosterzaken

  We streven ernaar om lesuitval zoveel mogelijk te vermijden.

  Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je te maken hebben met het vervallen van lessen.

  Je wordt daar dan altijd tijdig over geïnformeerd.

  Als je het lokaal aantreft zonder docent, wacht je vijf minuten en daarna ga je dit melden bij de teamleider van jouw opleiding. Je gaat in elk geval niet eerder weg uit het lokaal.

  De lesroosters worden gemaakt door de roostermakers Veronie Kerkdijk en Ellen Borggreve (Ruimte A.0.41) Het lesrooster wordt gemaakt aan de hand van de gegevens die door de teamleider per landschap worden doorgegeven. Het lesrooster wordt per periode (ongeveer 9 weken) gemaakt. Bij aanvang van het schooljaar krijg je het lesrooster van de eerste periode uitgereikt.

  Voor aanvang van de volgende periode ontvang je een nieuw lesrooster.

  Het lesrooster staat ook op Connect.

  Wees altijd voorzichtig met het maken van privéafspraken op lange termijn. Tussentijdse wijzigingen hoor je van je coach.

 21. Student, Advies & Begeleiding (SAB)

  Het SAB op deze locatie vind je in de ruimte achter STIP

  Studiecentrum STERC 

  Zoek je een rustige plek om te werken of heb jij moeite met leren en/of plannen?
  Je vindt bij STERC tijd, rust, aandacht en deskundige begeleiding. Individueel of in kleine groepjes

  Bij STERC kun je ook terecht voor kortlopende cursussen en workshop op het gebied van taal, reken- en studievaardigheden.  .

  STERC is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

  Wil je meer informatie?
  Loop vrijblijvend binnen bij STERC voor meer informatie.
  STERC kun je vinden in ons hoofdgebouw, 1e verdieping, ruimte 118.

 22. Studiecentrum

 23. Ziekmelding

  Je meldt dit uiterlijk ’s ochtends om 9.30 uur via studentenportaal of ouderportaal.

  Voor de volledige verzuimprocedure verwijzen we je naar de studiegids van jouw opleiding.