Landstede - Opleidingen

Dienstverlening (23189) OVO 2022-2023 Zwolle, Dokterspad 2

 1. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 – crebo 25498,
  bij Landstede Groei Opleidingen.
  In deze opleidingsgids informeren wij jou over de opleiding. Wij vinden het belangrijk dat jij deze
  opleidingsgids doorleest. Jij hebt deze informatie nodig tijdens jouw opleiding.
  We wensen jou een leerzame tijd toe, waarin wij jou als team van onderwijsprofessionals graag
  ondersteunen.
  Wij wensen jou veel succes.
  Namens Landstede Groei Opleidingen
  Jan Nijhuis, directeur

 2. Visie op de opleiding

  De geïntensiveerde opleiding Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn (DVL-HZW) is ontwikkeld voor
  volwassenen vanaf 21 jaar die al werkervaring hebben in de zorg- en of welzijnssector óf in andere
  branche. Het zijn volwassenen die stevig in hun schoenen staan en die privé in de gelegenheid zijn
  om in korte tijd hun diploma te behalen. We begeleiden deze volwassenen gedurende een
  transitiefase in hun leven. Vanuit een uitkering of re-integratie naar een baan, naar nieuwe kansen of
  een nieuwe positie binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De opleiding is gericht op een vlotte
  doorstroom vanuit het onderwijs naar een betaalde baan als Dienstverlener Helpende Zorg & Welzijn
  óf naar een vervolgopleiding. Geïntensiveerd betekent dat er veel onderwijs in korte tijd aangeboden
  wordt. De opleiding biedt een vast programma waarbinnen wel ruimte is om vanuit de vraag van de
  student onderwijs te bieden. Als Dienstverlener verricht jij praktische ondersteuning, waardoor jij
  een toegevoegde waarde hebt binnen verschillende organisaties. Voor mensen in verschillende
  levensfases is zorg nodig en zijn er voorzieningen waar je aan het werk kunt. Bijvoorbeeld als
  huishoudelijk ondersteuner in de kinderdagopvang of als gastouder. Maar ook HZW'er in een
  verzorgingshuis; als assistent-begeleider in een instelling of woongroep voor mensen met een
  verstandelijke beperking of de thuiszorg.

 3. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Bij Landstede Groei Opleidingen gaan we uit van jouw talent. We sluiten aan bij jouw startsituatie.
  Het uitgangspunt van de onderwijskundige visie van Landstede, Talentvol Ontwikkelen, is dat
  studenten verschillen in hun al opgedane werkervaring en opleidingsniveau en zich dus ook
  verschillend ontwikkelen: bijvoorbeeld qua leerstijl, qua tempo en tot verschillende
  opleidingsvarianten.
  Vanuit dat perspectief kiest Landstede Groei Opleidingen zoveel mogelijk voor maatwerk.
  Wat betekent dat voor ons onderwijs in de opleiding Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn?
  • Wij bieden een persoonlijke aanbodgerichte leeromgeving met aandacht voor individuele vragen;
  • De praktijk is het uitgangspunt;
  • Iedereen is verantwoordelijk, ook de student;
  • We groeien door te leren met en van elkaar.
  Individueel leren

 4. Individueel leren en leren in groepen

  Leren is voor iedereen persoonlijk. Binnen de opleiding zal zowel individueel, maar ook in groepen
  worden gewerkt. In deze groepen staat het leren met en van elkaar centraal. Daarnaast zal een heel
  groot deel van het leren plaatsvinden in de praktijk, samen met collega's en jouw werkbegeleider.

 5. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De basis van de opleiding is Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn niveau 2.
  Deze link MijnSBB - Kwalificatieregister (s-bb.nl) opent het kwalificatiedossier met een gedetailleerde
  beschrijving van de kwalificatiestructuur waarbinnen jij wordt opgeleid.

 6. Startprogramma

  Gedurende 16 lesweken ga jij één dag per week naar school en loop je minimaal 16 uur per week
  stage.

  Lesdagen
  De lesdagen zijn van 9 uur tot 16.15 uur volgens een vast lesrooster.
  De eerste lesdag zal in het teken staan van kennismaken met elkaar. We gaan hierbij uit van de
  driehoek: Jij als lerende professional, de opleider als opleidingscoach en jouw werkgever als
  praktijkopleider. De eerste periode is gericht op kennismaking, uitleg van het onderwijsprogramma,
  kennismaken met het werkveld en uitleg over de BPV én de coaching. Daarnaast is de formatieve
  voorbereiding op de examinering én de uitleg van de examinering een onderdeel dat tijdens de
  eerste 2 lesdagen intensief besproken wordt.

 7. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:
  Het Basisdeel
  B1: Voorbereidende werkzaamheden
  B2: Het klaarmaken van ruimtes zodat ze schoon en veilig in gebruik zijn
  B3: Het uitvoeren van eenvoudige administratieve werkzaamheden en telefoneren
  B4: Het assisteren bij voorraadbeheer
  B5: Het uitvoeren van werkzaamheden gericht op voeding
  Het Profieldeel Helpende Zorg & Welzijn
  • Ondersteunt bij wonen en huishouden
  • Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
  • Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
  Keuzedelen
  De beroepsopleiding in het MBO is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen die aan
  de kwalificatie gekoppeld zijn. Keuzedelen hebben tot doel om boven op de opleiding een verdieping
  of verbreding te leveren, om beter voor te bereiden voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding
  voor een vervolgopleiding.
  De opleiding Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn biedt in het schooljaar 2022-2023 in ieder
  geval de volgende keuzedelen aan:
  Keuzedeel: Doorstroom naar niveau 3 Zorg & Welzijn
  Keuzedeel: Ondernemend gedrag
  Keuzedeel: Zorg & Technologie
  Keuzedeel: Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie
  Tijdens de opleiding kies jij twee keuzedelen. Deze keuze bespreek jij na ongeveer drie weken met
  jouw coach en moet passen binnen jouw studieloopbaan.

  Generiek (algemeen) deel
  Landstede Loopbaan Burgerschap (LLB), Nederlands en rekenen zijn de generieke vakken die jij bij
  Landstede krijgt. Nederlands en rekenen staan wekelijks één uur en een kwartier op het rooster. Jij
  krijgt klassikale instructie, individuel uitleg en je werkt zelfstandig met een digitaal programma.
  Jij maakt in de tweede lesperiode van de opleiding examen op niveau 2F voor Nederlands en en
  niveau 2 voor rekenen. Wanneer jij wilt herkansen dan kan dat aan het eind van de tweede periode.
  In deze opleidingsgids vind je alle informatie over Landstede Loopbaan Burgerschap (LLB). Jij leert
  niet alleen voor een beroep maar jij bent ook burger in de Nederlandse samenleving. Voor LLB maak
  jij een “portfolio” dat wordt beoordeeld.
  NB: In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen
  om een diploma te krijgen. Het examenplan kun je terugvinden in e-TO.

 8. Herontwerptool

 9. Vakanties

  Tijdens de schoolvakanties worden er geen onderwijsactiviteiten geboden.
  Tijdens de start van het opleidingstraject ontvang je een rooster waarop o.a. de vakanties staan
  aangegeven. Let op! Deze vakanties kunnen afwijken van de landelijke schoolvakanties.

 10. Digitale leeromgeving

  Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hiervoor dien jij te
  beschikken over een goed werkende laptop en de basiskennis deze te gebruiken. Indien je moeite
  ondervindt in jouw PC-vaardigheden kun je dit bespreken met jouw coach. Er zijn diverse
  mogelijkheden binnen en buiten Landstede om je hier verder in te bekwamen. Wij helpen jou
  daarmee graag verder. We maken onder andere gebruik van:
  • Office 365 (wordt beschikbaar gesteld gedurende de opleidingstijd), o.a. Word, Outlook,
  One Drive, MS Teams, enzovoort.
  • Internetbrowser

 11. Trajectlijn

 12. LWP

 13. TWIXX/lesactiviteiten

 14. Individueel leerplan (ILP)

  Versnellen of vertragen van de opleiding
  De opleiding Dienstverlening Helpende zorg en welzijn kent geen versnelling van de opleiding.
  Wanneer jij langer over de opleiding doet dan gepland dan worden afspraken gemaakt hoe de
  begeleiding van de voortgang eruit ziet.

 15. Feedback tijdens de LWP

 16. Coach

  Coaching
  Het opleidingstraject wordt vormgegeven vanuit de driehoek 'lerende professional - praktijk -
  opleiding'. Samen met jouw werkbegeleider begeleidt jouw coach jou in het opleidingstraject. De rol
  van jouw coach en werkbegeleider liggen vooral op het gebied van begeleiden en ondersteunen bij
  jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw leervragen staan centraal. Jouw coach en werkbegeleider
  begeleiden jou in het komen tot leerdoelen en het nadenken over en reflecteren op jouw eigen
  ontwikkeling. Eigenaarschap en regie voeren over jouw eigen leerproces zijn daarin belangrijk.

  Daarnaast is jouw coach je eerste aanspreekpersoon binnen de opleiding en zal de coach jouw
  ontwikkeling volgen en jouw examinering begeleiden. Jouw coach kan jou, indien nodig, ook
  doorverwijzen naar het SAB (Student Advies en Begeleiding) of het Studiecentrum voor extra
  begeleiding of ondersteuning.

 17. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Zijn er stagnaties gedurende jouw opleiding? Dan ga je met de coach in gesprek en worden zo
  mogelijk wederzijdse afspraken gemaakt wat jij en wij kunnen doen, zodat jij jouw opleiding
  succesvol kunt voortzetten. Mocht jij er niet in slagen om het diploma te halen dan volgt er een
  eindgesprek waarbij een exit formulier wordt ingevuld.

 18. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

 19. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Eigenaarschap en regie voeren over jouw eigen leerproces betekent ook een verantwoordelijkheid
  aangaan. In overleg met jou en jouw werkgever of werkbegeleider van jouw stagebedrijf wordt
  afgestemd hoe om te gaan met ziekte, verlof en verzuim. Bij de opleiding Dienstverlening, Helpende
  Zorg & Welzijn gaan we ervan uit dat jij altijd aanwezig bent. Wanneer jij (langdurig) ziek bent dan
  meld jij dit volgens de afspraken, die jij met jouw coach hebt gemaakt. Wanneer jij langer dan twee
  weken afwezig bent worden afspraken gemaakt hoe jij de afgesproken tijd kunt inhalen.

 20. Korte beschrijving van de examinering

  Examenplan
  De basis voor het onderwijs en de examinering is het kwalificatiedossier van de opleiding
  Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn. In het examenplan van deze opleiding vind je het
  overzicht van de examens die jij moet behalen om een MBO diploma halen.
  Praktijkexamens
  Binnen de opleiding wordt een groot deel van de examens afgenomen in de praktijk. Gedurende de
  opleiding verdiep jij jezelf in de theorie en oefen je vaardigheden op school en in de praktijk. Voor
  niemand is dit gelijk, je leert en oefent op jouw eigen manier. Daarom werk je ook persoonlijk aan
  jouw eigen leerdoelen. Leren is groeien en jezelf ontwikkelen. Als je het niveau bereikt hebt van
  beginnend beroepsbeoefenaar ben je toe aan examineren. Vandaar deze informatie om je te
  informeren en voor te bereiden op jouw examinering in de beroepspraktijk. De examenopdrachten
  examineren de beroepsinhoud (jouw kennis, houding en vaardigheden die voor je beroep belangrijk
  zijn). Je voert de examens zelfstandig en individueel uit. Een beoordelaar uit de BPV-instelling en/of
  van jouw opleiding beoordeelt je. Deze beoordelaar is onafhankelijk en is niet dezelfde persoon als
  jouw werkbegeleider.

 21. Werkwijze en procedure

  Werkwijze en procedure
  Voor elke deelnemer van een mbo-opleiding bij Landstede Groei Opleidingen wordt een
  diplomadossier aangelegd door de deelnemersadministratie van Groei Opleidingen. De
  deelnemersadministratie van Groei Opleidingen en de docenten zullen op de locatie waar de
  opleiding plaatsvindt het diplomadossier beheren.
  Aan het eind van de opleiding
  De coach controleert het diplomadossier op de certificaateisen en op de volledigheid van het
  diplomadossier aan de hand van de checklist. En controleert op volledigheid en correctheid van de
  resultaten in e-TO. Daarna tekent de docent het proces-verbaal en voegt deze toe aan het
  diplomadossier van de student. De coach informeert Kwaliteitszorg/Examinering én de
  deelnemersadministratie van Groei Opleidingen via examenbureau@groeiopleidingen.nl dat het
  verzoek tot diplomeren in e-TO gedaan kan worden. De deelnemersadministratie zorgt in overleg
  met de coach dat het fysieke/digitale dossier z.s.m. beschikbaar is bij het Examenbureau, Hogeland
  10 van Groei Opleidingen. Daar kan wekelijks een controle door de examencommissie worden
  uitgevoerd (met uitzondering van de vakantieperiodes). Indien dit niet gewenst is dan kan op
  maandelijkse basis de controle uitgevoerd worden op een Landstede-locatie door de
  examencommissie van Groei Opleidingen.

  Aanvraag verzoek tot diplomeren
  Zodra het diplomadossier ingediend is bij Kwaliteitszorg/Examinering Groei Opleidingen wordt het
  verzoek tot diplomeren gedaan bij de examencommissie. Voor Groei Opleidingen zijn dit de
  secretarissen van de examencommissie.
  Secretaris examencommissie
  De secretaris van de examencommissie controleert de certificaateisen op de volledigheid van het
  diplomadossier aan de hand van de checklist en controleert op volledigheid en correctheid van de
  resultaten in e-TO.

  Uitreiking:
  Bij uitreiking tekent de student het diploma of het certificaat en de kopieën.
  Uitreiken niet mogelijk:
  Wanneer diploma’s, certificaten en MBO-verklaringen niet uitgereikt kunnen worden tijdens de
  uitreiking worden deelnemers uitgenodigd door de deelnemersadministratie om deze op te komen
  halen. In de uitnodiging staat vermeld dat het ophalen alleen in persoon kan gebeuren en er een
  geldig legitimatiebewijs nodig is.Als bovenstaande niet mogelijk is dan geldt alléén voor certificaten
  en MBO-verklaringen dat deze bij hoge uitzondering aangetekend verstuurd mogen worden met het
  bijgaande verzoek om deze en de kopieën te tekenen met blauw. En daarna de kopie in een
  (meegestuurde) antwoordenvelop retour te sturen.
  Diploma’s die niet opgehaald worden binnen een termijn van twee maanden worden opgeruimd in
  een map bij het Examenbureau Hogeland 10, Zwolle
  De examencommissie
  Bij Groei Opleidingen zijn de examensecretarissen de examencommissie.
  Taken van de centrale examencommissie (DEC) zijn o.a.:
  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van examens;
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen;
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering;
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen)
  en alternatieve keuzedelen;
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.
  Het examenbureau
  Iedere locatie van Landstede heeft een eigen examenbureau. Groei Opleidingen heeft een eigen
  examenbureau aan het Hogeland 10 in Zwolle en werkt daarnaast samen met de examenbureaus op
  de locaties.
  Taken van het examenbureau zijn o.a.:
  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten
  die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of
  deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens schoolexamens bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal
  diplomering (in samenwerking met de deelnemersadminstratie Groei Opleidingen)
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het
  examenbureau bewaard in jouw examendossier ( tot anderhalf jaar na het behalen van je
  diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor
  teruggave van de examenstukken. Doe je dit niet, dan worden de examenstukken vernietigd.
  Opleidingsgids Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn Pagina 12
  Afwezigheid examens
  Bij afwezigheid van examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af.
  Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het
  examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de DEC een verzoek voor
  behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je
  bewijsmateriaal aan. Als de DEC jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw doen.
  Recht op een herkansing en overmacht
  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede
  gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid
  kan zijn dat je een onvoldoende hebt behaald. Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen
  vraag je bij de resultaatverantwoordelijke kwaliteit en examinering een nieuw beoordelingsformulier
  aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’.
  Examendeelnemer
  Als je examens twee keer hebt gedaan en je hebt een onvoldoende gehaald, waardoor je niet slaagt,
  kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten
  verbonden.
  Bezwaar maken
  Wanneer jij het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen
  10 werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij
  de Examencommissie (DEC). Wanneer jij het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC,
  kun je binnen 3 dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede.
  Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.
  Bewaren examendossier
  Het examenmateriaal wordt bij door het examenbureau bewaard in jouw examendossier, tot een
  jaar na het behalen van jouw diploma. Jij kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen
  bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de
  examenstukken vernietigd.
  Contactgegevens examenbureau:
  Landstede Groei Opleidingen
  Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle
  examenbureau@groeiopleidingen.nl

 22. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Jij hebt waarschijnlijk zelf een stageplek (BPV-plek) voor 16 uur per week gevonden. Deze stage mag
  je zowel overdag, ’s avonds als in het weekend doen. Jouw BPV-plek moet een door
  Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkende werkplek zijn voor de
  opleiding Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn. Aan het eind van de opleiding moet je in elk
  geval 256 BPV-uren hebben gemaakt.

  Begrippen met betrekking tot de BPV
  BPV: Beroepspraktijkvorming.
  BPVO: Beroepspraktijkvorminovereenkomst.
  Werkbegeleider: Begeleid(st)er in de praktijk op het BPV-adres.
  BPV-docent: Docent die jou vanuit Landstede begeleidt en contact heeft met het BPV-adres.
  Beoordelaar: Een collega van jou (of eventueel een Landstede docent) die jouw
  Prove2Move examens in de praktijk beoordeelt.
  SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  De BPVO
  De BPVO is het contract tussen de school, deelnemer en de BPV-plek. De BPVO wordt in drievoud
  opgemaakt; 1 exemplaar is voor het leerbedrijf, 1 exemplaar is voor de deelnemer en 1 exemplaar
  komt in het dossier van de deelnemer op school.
  In de BPVO staan formele gegevens zoals aanvang en einde BPV, het aantal praktijkuren per
  schooljaar alsmede het totaal aantal te volgen praktijkuren over de gehele opleiding. Tevens wordt
  aangegeven hoe de begeleiding van de deelnemer geregeld is vanuit school en vanuit het leerbedrijf,
  hoe de beoordeling plaats vindt en hoe een overeenkomst kan worden ontbonden.
  Deze BPVO is dus wettelijk verplicht: zonder deze overeenkomst telt een BPV niet mee voor de
  opleiding. Voordat de BPV van start gaat, dient een door alle 3 partijen (digitaal) getekend exemplaar
  aanwezig te zijn in het dossier van de deelnemer. Een BPVO is ook van belang bij
  verzekeringskwesties. Jij bent vanuit Landstede WA verzekerd. In geval van schade zul jij eerst jouw
  eigen verzekering aan moeten spreken. Deze informatie is terug te vinden in de BPVO.

 23. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens jouw BPV word je met name begeleid door jouw werkbegeleider. Naast dat hij/zij jou
  begeleidt op de werkvloer zullen jullie ook regelmatig voortgangsgesprekken hebben.
  Daarnaast heb jij van school een BPV-docent. Afhankelijk van jouw ervaring zal de BPV-docent één of
  twee keer langs komen voor een BPV-gesprek.
  Het is verstandig contact op te nemen met de BPV-docent als jij het gevoel hebt dat jij wat extra hulp
  nodig hebt. De BPV-docent kan dan vaker langskomen als dat nodig blijkt te zijn.
  Zowel jouw werkbegeleider als jouw coach (van school) kunnnen overigens ook contact opnemen
  met de BPV-docent.

 24. Organisatie van de BPV

  Urenverantwoording en afronding van de BPV
  Uren zijn belangrijk voor het aftekenen en afronden van jouw BPV. Als deelnemer ben je
  verantwoordelijk voor het wekelijks digitaal invullen van de uren via Eduarte en je laat jouw
  ingevulde uren regelmatig zien aan jouw werkbegeleider. De uren worden geaccordeerd door de
  BPV-docent.
  Als afronding van de BPV heb jij een eindgesprek met jouw werkbegeleider(s) en jouw BPV-docent.

 25. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB)
  Het kan zijn dat jij vanwege studieproblemen of om een andere reden extra begeleiding nodig hebt.
  Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, studieloopbaanbegeleiding of bijvoorbeeld
  studievaardigheden. Als je docent je onvoldoende begeleiding kan bieden verwijst hij/zij je naar ons
  Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij het SAB werken deskundigen die, als dat
  nodig is en in overleg met jou, je ook kunnen informeren over hulpverlening. Wat er nodig is, is
  afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra
  ondersteuning je gebruik maakt en in welke
  periode dat gaat gebeuren. Extra ondersteuning vindt plaats op de gebieden loopbaanadvies en
  studievaardigheden taal/rekenen.
  Vertrouwenspersoon
  Landstede is een veilige school voor iedereen
  Landstede Groei Opleidingen keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus
  behandeld worden en dat de eenheid zo nodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een
  vertrouwenspersoon je helpen. Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze
  school van uit. We maken hier samen afspraken over. Zo blijft de school een veilige plek voor
  iedereen.
   

 26. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

 27. Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon van Groei Opleidingen is de vertrouwenspersoon van de locatie waar jij het
  onderwijs volgt. Vraag bij jouw coach na wie dit is. Ook kun jij de administratie benaderen voor de
  contactgegevens.

 28. Specifieke afspraken en regels

  Specifieke afspraken en regels
  In het sociale verkeer gelden afspraken die structuur en duidelijkheid geven om het met elkaar
  prettig en leefbaar te houden, zo ook op Landstede. Hieronder vind jij enkele afspraken die ook van
  toepassing zijn voor jou als volwassen deelnemer.

  Omgaan met elkaar
  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot haar/zijn recht komen. Om de privacy van
  iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen niet gefotografeerd of gefilmd worden.
  Wanneer dit wel gewenst is, gebeurt dit door de docent. Het spreekt voor zich dat jij zorgvuldig
  omgaat met elkaar en anderen en de privacy van anderen respecteert.

  Ziek/geoorloofd afwezig
  Jij kunt je afmelden bij de docenten en coach. Tijdens de 1e lesdag ontvang jij de contactgegevens
  van hen.

  Eten en drinken op school
  Eten en drinken kan in de daarvoor aangewezen pauzes èn in de gemeenschappelijke ruimtes.
  Lokalen gaan tijdens alle pauzes op slot. Een flesje water is wel toegestaan.

  Gebruik laptop
  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs.
  Opleidingsgids Dienstverlening, Helpende Zorg & Welzijn Pagina 14

  Telefoon
  Tijdens de les, dus ook tijdens het werken in leerteams, wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele
  telefoons, tenzij deze voor opdrachten nodig zijn. Mobiele telefoons staan uit met uitzondering bij
  bijzonderheden. Dit in overleg met de lesgevende docent en/of coach.

  Lokaal
  Het lokaal en de zitjes worden netjes achter gelaten, schoon van losse papieren op de tafel en grond
  èn andere onwenselijkheden. De stoelen en tafels staan in de lesopstelling.

  Leren in het skills
  Tijdens de skills activiteiten is het verplicht om een uniformjasje te dragen. Verdere gedragsregels
  voor het skills worden bekend gemaakt tijdens de eerste lessen.
  Tijdens de BPV draag jij de kleding die de instelling waar jij stage loopt voorschrijft. Als het gaat om
  beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb jij
  gedurende jouw stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoos en het
  dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd.

  Beroepsgeheim
  De student is, evenals degene die reeds tot het beroep is toegetreden, verplicht geheim te houden al
  hetgeen de student gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij ter
  harer/zijner kennis is gekomen, of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet bewaren.