Landstede - Opleidingen

Studiegids Landstede 2022-2023

 1. Welkom

  Wij doen ons best om voor jou een persoonlijke leerweg vorm te geven, want jij doet ertoe!  We willen jou een mooie schoolperiode geven, waarin jouw persoonlijke zoektocht naar je eigen talenten en drijfveren centraal staat. Door persoonlijke aandacht en goed onderwijs te bieden willen we jouw talent ontwikkelen en je helpen om je diploma te behalen.

  In deze algemene informatiegids kun je lezen wie wij zijn, hoe we werken, hoe we jou helpen leren en hoe we begeleiden en beoordelen. Deze gids is onderdeel van de Onderwijs- en Examen Regeling, afgekort OER. We vinden het belangrijk dat jij van tevoren weet wat jij kunt verwachten van school en wat jouw rechten en plichten zijn en leggen dat in deze gids uit. Ook vind je hier, naast de algemene informatiegids, jouw opleidingsgids, je examenplan, je locatiegids en een overzicht van jouw schoolkosten.

  Wij wensen je een fijne tijd bij ons en veel succes met je opleiding! 
   
  College van Bestuur - Landstede Groep.

 2. Actuele Informatie Covid19

  Actuele informatie Covid19

  Jouw veiligheid staat voorop!
  Als scholen van Landstede Groep trekken we één lijn in hoe we handelen en reageren op vragen over het coronavirus. De steeds weer veranderende situatie heeft onze volle aandacht. We volgen nauwgezet de berichtgeving en de richtlijnen van de MBO Raad, het RIVM en de Rijksoverheid. Wij nemen geen onverantwoorde risico’s, jouw veiligheid staat voorop.

  De meest actuele informatie over de situatie en de maatregelen die op school gelden rondom het Coronavirus, vind je op de informatiepagina Coronavirus voor studenten, te vinden via het studentendashboard. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met jouw coach/mentor. 

  Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

 3. Inleiding: Van start tot eindpunt

  Jij hebt je aangemeld bij een van de MBO opleidingen binnen Landstede Groep en je hebt een individueel plaatsingsgesprek gehad. In dat gesprek hebben we gesproken over je motivatie, je vooropleiding en mogelijk je LOB portfolio en je diploma('s). Misschien heb je een plaatsingsplusgesprek gevoerd omdat je speciale wensen had, of als je nog niet precies wist wat je wilde gaan leren, of extra begeleiding nodig hebt.

 4. De onderwijsovereenkomst (OOK)

  Voordat je begint met je opleiding, moeten we eerst een paar afspraken maken. Dat doen we in de onderwijsovereenkomst, kortweg de OOK. Dit is een overeenkomst tussen ons als school en jou als student. Als je minderjarig bent, ondertekent een ouder/voogd de overeenkomst. Lees de OOK goed door voordat jijzelf (wanneer je 18 jaar of ouder bent) of je ouder/voogd deze ondertekent. De OOK is in juridische taal geschreven. Daarom leggen we hierna de belangrijkste zaken uit. De OOK heeft 2 delen:

  1. Het opleidingsblad: hierin staan jouw administratieve- en opleidingsgegevens. Zie Bijlage 1 van deze algemene informatiegids.
  2. Algemene voorwaarden: hierin staan afspraken over een aantal onderwerpen die moeten zorgen voor een goed verloop van je opleiding. Zie Bijlage 2 van deze algemene informatiegids.

  Pas als deze overeenkomst is ondertekend, ben je definitief ingeschreven en kan je beginnen met de opleiding. Bij sommige opleidingen stelt de wetgever of de branche aanvullende eisen voordat je mag beginnen. Soms is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig.

  De OOK regelt verder niets over verzekeringen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Als jij schade veroorzaakt, ben jij daarvoor ook zelf aansprakelijk.  Voor sommige zaken hebben we wel verzekeringen die ook dekking bieden aan studenten. Zie Bijlage 5 van deze algemene informatiegids.

 5. Talentvol ontwikkelen

  Wij willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Binnen ons onderwijs zijn niet alleen je leeractiviteiten en je leerresultaten belangrijk, maar ook je leerontwikkeling. Ons onderwijs heet Talentvol Ontwikkelen. In je opleidingsgids lees je verder hoe dit bij jouw opleiding wordt vormgegeven.

  We willen natuurlijk ook dat je goede kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Actuele informatie hierover kun je vinden op onze website www.landstede.nl (kies een Landschap en opleiding en kies dan het veld Beoordeling).  

 6. Leren in de praktijk

  Wij vinden naast leren op school, leren in de praktijk erg belangrijk. In ieder geval ga je tijdens je schoolperiode, via werk of stage (BPV), aan de slag bij een erkend leerbedrijf. Daarvoor krijg je een BPV-overeenkomst (BPVO). Deze uitgebreide overeenkomst moet je tijdens je studie aanvragen, goed lezen en voor de start van je BPV-periode net als je praktijkopleider en opleidingsdocent ondertekenen. De BPV-overeenkomst is een belangrijk document. Als er een handtekening is gezet moeten jij en het leerbedrijf en wij ons aan de afspraken houden die hierin staan. In de BPVO staat onder andere het volgende:

  • de gegevens van jouw en het leerbedrijf
  • afspraken over een aantal onderwerpen die moeten zorgen voor een goed verloop van de BPV, o.a. hoeveel klokuren BPV je gaat doen, hoe je wordt begeleid en door wie.     

  Naast dat je via werk of stage (BPV) leert in de praktijk, leer je ook op andere manieren in de praktijk. Denk aan workshops van professionals uit de praktijk, het werken aan praktijkopdrachten voor échte opdrachtgevers en het bezoeken van bedrijven/instellingen.

 7. Loopbaan en burgerschap (L&B)

  Je leert voor een beroep en voor je leven. Je denkt na over jezelf, je leeft samen met anderen, je hebt je plek in een stad of dorp, je draagt verantwoordelijkheid voor meer dan je eigen wereld. Daarom werk je tijdens je hele opleiding ook aan Loopbaan & Burgerschap.
  Op school bereiden wij je voor op jouw loopbaan. We helpen je bijvoorbeeld bij het maken van keuzes. We kijken samen naar wie je bent, wat je kan en wat je wilt. We begeleiden jou als je onderzoekt waar je enthousiast van wordt, welke talenten je hebt en wat dit betekent voor jouw toekomst. Binnen Burgerschap denk je na over jouw plek in de samenleving en over de keuzes waar je als inwoner van dit land en als wereldburger mee te maken krijgt. Van alle activiteiten die je in het kader van Loopbaan & Burgerschap uitvoert, verzamel je bewijzen in je (digitale) portfolio. Dit portfolio is deel van de examinering.

 8. Nederlands, Engels, Rekenen

  Behalve dat je veel leert over het beroep waarvoor je wordt opgeleid, krijg je ook Nederlands en rekenen. Dit geldt voor alle opleidingen op alle niveaus. Als je een niveau 4-opleiding doet, komt daar ook nog Engels bij. Tijdens de start van je opleiding krijg je uitleg over de taal- en rekeneisen en de manier van examinering.

  Dyscalculie en dyslexie: sommige studenten hebben moeilijkheden met rekenen en taal. Tijdens je opleiding begeleiden we je hier zo goed mogelijk bij, bijvoorbeeld in het studiecentrum. Mogelijk kom je in aanmerking voor extra faciliteiten bij examens. Deze kun je aanvragen bij de examencommissie; overleg dit met je coach. Overigens moet iedereen, met of zonder beperking, voldoen aan de landelijke eisen voor rekenen en taal

 9. Een coach voor jouw (leer)loopbaan

  Jouw coach helpt je bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan en helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Je coach begeleidt jou, daagt je uit en stimuleert je om jezelf te ontwikkelen. 

 10. Extra begeleiding en ondersteuning

  Tijdens je individuele plaatsingsgesprek bekijken we samen of de door jou gekozen opleiding goed bij je past. En bespreken we of je misschien extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt. Dat je iets extra’s nodig hebt kan ook later blijken tijdens je opleiding. Je ouder(s)/verzorger(s) worden, indien mogelijk, betrokken bij de afspraken over extra begeleiding of ondersteuning.

  Extra begeleiding kennen we voor studievaardigheden, beroepsvaardigheden (ook richting BPV/stage), sociale vaardigheden, taal en rekenen en loopbaanbegeleiding. Extra begeleiding wordt gegeven door je coach en/of in het Studiecentrum van de eenheid waar je je opleiding volgt. Je spreekt samen met je coach af welke extra begeleiding je nodig hebt. Als dit van belang is tijdens de BPV dan nemen we dit op in de BPV-overeenkomst.

  Extra ondersteuning wordt geboden bij vragen over leren en gedrag, psychosociale problemen en gericht loopbaanadvies. Deze ondersteuning wordt gegeven door een studentadviseur van Student Advies en Begeleiding (SAB) op de eenheid waar je je opleiding volgt. Afspraken over deze extra ondersteuning leggen we altijd vast in je portfolio en zo nodig in een bijlage van je onderwijsovereenkomst. We kijken regelmatig of de extra begeleiding/ondersteuning nog passend en nodig is.

 11. Bindend studieadvies

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is wettelijk bepaald.
  Dit advies wordt bij meerjarige opleidingen binnen twaalf maanden en bij eenjarige opleidingen binnen vier maanden gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies is er de verwachting dat jij je in de huidige opleiding kan door ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar. Een negatief advies geeft aan dat de huidige opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden. Samen met je coach volg je vanaf de start van de opleiding je eigen ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Jullie bespreken regelmatig hoe de opleiding je bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in onze digitale leeromgeving en zijn ook voor jou inzichtelijk. Laat je weinig of geen ontwikkeling binnen je opleiding zien? Dan maken jullie afspraken over welke concrete inspanningen jijzelf en wij als school leveren zodat je je opleiding succesvol kunt voortzetten. Deze afspraken worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst (‘waarschuwing’); hierin staat ook wanneer deze afspraken worden geëvalueerd. Natuurlijk krijg je voldoende tijd om een positieve ontwikkeling te laten zien. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door de coach gegeven tijdens een leermetergesprek en is dus onderdeel van een continue en zorgvuldige studiebegeleiding. Het BSA is besproken in het onderwijsteam en het besluit heeft instemming van het onderwijsteam. Ontvang je een positief BSA dan kun je je opleiding voortzetten. Bij een negatief BSA wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden en kijken we samen met jou naar een opleiding die beter aansluit bij wat jij wilt en wat bij je past.

  Je krijgt je studieadvies ook schriftelijk. Ben je het niet eens met het studieadvies dan is er altijd mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Commissie van Beroep voor Examens. Hoe dit gaat staat in de BSA-brief die je krijgt. 

 12. Vrijstelling van Onderwijs

  Misschien heb je voorsprong op een bepaald stukje van het onderwijs door (vakantie)werk, via een hobby of vrijwilligerswerk. Bespreek dit met je coach, die kan je daarbij begeleiden. Misschien kun je vrijstelling krijgen van een deel van het onderwijs en kun je tijd besteden aan andere onderdelen van je opleiding, of eerder examen doen.

 13. Excellentie

  Wil jij je talenten nog een extra boost geven? Ben je toe aan nog meer uitdaging? Wil jij meer uit jezelf halen? Ben je gemotiveerd, leergierig en beschik je over een ‘drive’? Wij jij je vaardigheden verbeteren? Het is bij ons op meer manieren mogelijk om hiermee aan de slag te gaan tijdens en naast je opleiding.

  1. BrainBoost - tijdens dit onderwijsprogramma onderdeel kun je met gemotiveerde medestudenten in een stimulerende, prikkelende omgeving aan de slag. Sleutelwoorden: ondernemend leren, internationalisering en persoonlijke effectiviteit.

  2. Skills Heroes - sommige opleidingen doen mee aan vakwedstrijden. Door realistische opdrachten te doen kun je de beste van de opleiding worden om toegang te krijgen tot de landelijke wedstrijden om het Nederlands kampioenschap. Door middel van training en coaching bereiden wij je voor op kwalificatiewedstrijden en eventueel de finales.

  3.Ondernemerschap - er zijn verschillende mogelijkheden om meer te weten en/of te leren over ondernemerschap. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan inspirerende events, deel te nemen aan de Topondernemersregeling (een regeling die het gemakkelijker maakt om ondernemen en studeren te combineren) en de vele leerbedrijven en projectteams waar je leert ondernemen.

 14. Twee manieren van beoordelen

  We beoordelen op twee manieren:  
  1. Beoordelen om te leren: dit noemen we ook wel formatief beoordelen en staat in het teken van begeleiding. Het is altijd gericht op jouw ontwikkeling en heeft te maken met wat je aan kennis en vaardigheden moet laten zien en toepassen.

  2. Beoordelen om te beslissen: Wij beoordelen aan de hand van een norm of je iets kunt /kent en ook weet waarom. Als je aan de gestelde eisen voldoet dan kun je dat onderdeel afsluiten. Voldoe je aan alle eisen van je opleiding, dan krijg jij je mbo-diploma. Deze vorm van beoordelen moet officieel gebeuren, volgens de examenregels en noemen we examineren. 

 15. Examinering

  Het examenplan van je opleiding is een apart onderdeel van deze OER. Dit examenplan is voor dezelfde opleiding binnen de verschillende scholen/locaties gelijk. Er staat in welke examens en in welke vorm je deze moet doen, en eventuele bijzonderheden, geldend bij een examen. Regels voor de organisatie van examens, bijvoorbeeld voor het aanmelden voor examens staan in je eigen Opleidingsgids.

 16. Vrijstelling van examinering

  Als je al een eerdere mbo opleiding hebt gevolgd of een havo/vwo diploma hebt behaald heb je misschien recht op vrijstelling van een deel van je opleiding. Aanvragen voor vrijstellingen van examinering van een deel van de opleiding kun je via het examenbureau bij de examencommissie indienen. Je onderbouwt je verzoek met bewijsmateriaal (kopie diploma en cijferlijst en/of instellingsverklaring). Je loopbaancoach helpt je hierbij.

  De specifieke procedures en regels voor de examinering zijn uitgebreid beschreven in het examenreglement.

 17. Je diploma

  In onze digitale onderwijsomgeving (e-TO) kun je jouw examenresultaten bekijken. Als je alle examens hebt gedaan en aan alle diploma-eisen voldoet, ben je klaar met je opleiding en verdien je een diploma. De examencommissie beoordeelt of je inderdaad klaar bent met de opleiding en de examens goed verlopen zijn. Als dat zo is, ontvang je een e-mail met de vermelding dat je je diploma krijgt. Een lid van de examencommissie ondertekent het diploma. Jij moet het diploma zelf ook ondertekenen. Op een bijlage bij je diploma staan de resultaten die je behaald hebt tijdens je opleiding. Wees zuinig op je diploma en de bijlage, want we mogen het maar één keer uitreiken!

 18. Aan- en afwezigheid

  We streven naar het succesvol afronden van je opleiding en willen je daarbij, waar nodig, ondersteunen. Jij bent als student medeverantwoordelijk voor het bijwonen van het onderwijs. Om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden registreren wij jouw aan- en afwezigheid in een digitaal programma (dit is een wettelijke verplichting). Verzuim betekent dat je niet aanwezig bent op school en/of je bent afwezig op je BPV-bedrijf. In je opleidingsgids lees je hoe en waar jij verzuim kunt melden. Belangrijke informatie over verzuim, leerplicht en (start-) kwalificatieplicht lees je in Bijlage 6 van deze algemene informatiegids.

 19. Gedragsregels en veilige school

  Wij vinden het belangrijk dat jij in een gezonde en veilige omgeving kunt leren en werken. Daar moeten we samen voor zorgen. Om het risico op ongelukken zo klein mogelijk te houden, gelden de volgende regels op school, op het schoolplein en in (praktijk)lokalen. We rekenen erop dat jij:

  • zorgt voor je eigen veiligheid en die van anderen en goed oplet om gevaren te voorkomen;
  • gebruik (op de juiste manier) maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beroepskleding, veiligheidsschoenen of mondkapjes, als deze voorgeschreven zijn;
  • werkt volgens instructies die je krijgt van docenten of medewerkers en deze goed uitvoert;
  • gevaarlijke situaties opmerkt en meldt aan de docent/ medewerker van de school. Deze zorgt voor verdere melding aan de preventiemedewerkers en/of arbo-coördinatoren.

  Kom in actie bij onveilige situaties
  Onveilige situaties hebben te maken met fysiek geweld, wapenbezit, seksueel misbruik of seksuele intimidatie, (online) pesterijen, discriminatie, bedreigingen, vernieling of diefstal van goederen en drugs.

  Ben jij getuige of slachtoffer van een incident? Kom in actie, want veiligheid maken we met elkaar! Meldt onveilige situaties altijd aan een docent of medewerker van de school. Regels over de manier waarop we met elkaar omgaan zijn te vinden in de Integriteitscode Landstede Groep.

 20. Rol ouders/verzorgers

  Betrokkenheid van je ouders/verzorgers of voogd is belangrijk. Wij verwachten daarom van hen een ondersteunende rol bij jouw leren en schoolgaan. Dat is ook de reden waarom wij hen informeren over je studievoortgang en andere belangrijke zaken. Ben je meerderjarig en wil je niet dat wij hen informeren dan kun je dit aangeven in het studentenportaal.

 21. Ons digitale netwerk, internet en onderwijs online

  Op school is draadloos netwerk aanwezig waar je gebruik van kunt maken. Op het Landstede Dashboard voor de student vind je, als je gestart bent als student, verder belangrijke algemene informatie zoals: handleidingen, informatie over software (zoals gratis gebruik van een Microsoft Officepakket). Je kunt altijd en overal inloggen, ook vanuit huis. Je krijgt een emailadres van school. Het is verplicht dat je de inbox van jouw schoolmail regelmatig checkt, want alleen via dit e-mailadres houden wij je op de hoogte over schoolzaken. Tip: koppel dit Landstede e-mailadres aan je privé e-mailadres.

  Om voor jou leren makkelijker te maken, gebruiken we een digitale leeromgeving. Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces staat erin: LWP’s (Leer Werk Prestaties), notities van je coachgesprekken, zien hoe ver je bent in de opleiding, de resultaten van je examens en nog meer. Tijdens de start van je opleiding krijg je verdere informatie.

 22. Veiligheid en arbozorg

  De Arbowet is uitgangspunt en leidraad voor het Arbobeleidsplan van Landstede Groep. Scholen hebben een belangrijke rol bij de invulling van Arbobeleid. Zij geven aan de hand van het Arbobeleidsplan zelf nadere invulling aan specifieke zaken als onder meer schoolveiligheid, RI&E, Plan van Aanpak, protocollen en media wijsheid.

 23. Gezonde school

  Sport en gezondheid zitten in onze genen. Dat zie je aan onze opleidingen en extra begeleiding voor (top)sporters, samenwerkingen met sportclubs en onze aandacht voor beweegactiviteiten en gezondheidsprojecten op en buiten school, zoals de lessen over vitaal burgerschap.

  Landstede mag zich dan ook een Gezonde School noemen. Onder andere door het gezonde eten in onze kantines die voldoen aan de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum en de rookvrije schoolterreinen!

 24. Internationalisering

  Landstede wil je graag opleiden tot wereldburger. We vinden het belangrijk dat je kennis maakt met andere culturen, je horizon verlegt of je vaardigheid in een vreemde taal verbetert. Dat kan in de klas of je kunt gaan leren in het buitenland. Blijf je op school dan kan je een keuzedeel interculturele diversiteit volgen of meedoen aan een virtuele uitwisseling met studenten van een buitenlandse school. Voor hen die naar het buitenland willen gaan, organiseren we bijvoorbeeld buitenlandse excursies, uitwisselingen en stages. Wil je meer weten van wereldburgerschap en internationalisering en welke activiteiten voor jou geschikt zijn? Bezoek de CONNECT-pagina Internationalisering (via Studenten Dashboard). Je kunt ook je coach vragen.

 25. Vertrouwenspersoon

  Wij willen dat de school een veilige plek is voor iedereen. Daarom keuren we ongewenst gedrag af.
  Dit betekent dat wij meldingen over ongewenste omgangsvormen serieus behandelen. Het kan zijn dat je problemen hebt die je liever niet aan je coach of docent vertelt, bijvoorbeeld als je te maken hebt met ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, racisme, geweld of (digitaal) pesten. Een vertrouwenspersoon kan jou helpen, maar alleen als jij dat wil. Wie de vertrouwenspersoon is op jouw locatie vind je in je opleidingsgids.

 26. Als je een klacht hebt

  Soms ben je het ergens niet mee eens, of je vindt dat er iets niet goed gaat. Dat kan zijn op school, maar ook bij BPV. Eerst probeer je, samen met de betrokkene(n), een oplossing voor het probleem te vinden.

  Als dat niet lukt, kun je een klacht indienen. Zie klachtenprocedure, zie Bijlage 3 van deze algemene informatiegids. Landstede werkt met ingang van 1 januari 2019 met de verbeterde Meldcode voor Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling.

 27. Inspraak

  We hebben studentenpanels ingericht. Zo’n studentenpanel overlegt met de school over nieuwe ideeën. Ook beoordelen ze het onderwijs of de samenwerking. Wij vinden het belangrijk om te weten wat jij vindt. Daarom doen we ook regelmatig onderzoek naar de mening van studenten. Dat onderzoek gaat over de kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de examinering. Tenslotte is er een Centrale Studentenraad. Vanuit iedere onderwijseenheid binnen het mbo is het streven om twee vertegenwoordigers in deze raad te hebben. Deze raad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met het College van Bestuur. Ook is er contact met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. In zaken die invloed hebben op de student heeft de Studentenraad instemmings-, advies- of informatierecht. De Centrale Studentenraad komt op voor de belangen van de student en is jaarlijks op zoek naar nieuwe leden die de raad willen vertegenwoordigen. 

  De Studentenraad is te benaderen via het mailadres: studentenraad@landstedegroep.nl of via de studentenraadtegel op Connect. De centrale studentenraad heeft een eigen digitale studentenomgeving (Connect) waar o.a. notulen van de vergaderingen zijn te vinden.

 28. AVG/Privacy

  Wet- en regelgeving schrijven voor dat Landstede Groep jouw gegevens moet bewaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om adresgegevens, inschrijvingsgegevens, examenresultaten. Jij mag die gegevens inzien als je dat wilt. Soms willen docenten tijdens leeractiviteiten foto’s of video-opnames maken. Een docent zal dat vooraf met je bespreken, zodat je aan kunt geven of je dit wil of niet.  Daarbij wordt dit schriftelijk vastgelegd en teken je voor akkoord, waarbij het doel van de foto ook wordt vermeld. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, kan aan je gevraagd worden om mee te werken aan enquêtes, want jouw mening telt. Wij gaan ervan uit dat jij geen bezwaar hebt deel te nemen aan deze onderzoeken. Ze zijn anoniem. Als je dit niet wilt, moet je dat schriftelijk aan de coach melden. Op sommige plaatsen hebben wij, ook vanwege jouw veiligheid, beveiligingscamera’s ingezet.

  Door middel van bordjes of stickers wordt aangegeven dat er camerabeveiliging is. Tenzij je dit hebt aangegeven op de onderwijsovereenkomst informeert Landstede ouders en verzorgers over bijvoorbeeld voortgang studie en krijgen ze uitnodigingen voor bv. ouderavonden. Landstede heeft een privacyreglement, de meest actuele versie kun je lezen op www.landstede.nl

 29. Klaar met studeren?

  Stopzetten studiefinanciering en studentenreisproduct
  Wanneer je een BOL-opleiding hebt afgerond, heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct tot en met de maand waarin je wordt uitgeschreven. Zet deze allebei uiterlijk stop op de tiende dag van de maand waarin je er geen recht meer op hebt. Het stopzetten van studiefinanciering doe je bij DUO en bij een (NS-)automaat kun je je studentenreisproduct stopzetten. Vanaf de eerste dag van die maand mag je al niet meer met je studentenreisproduct reizen. Zet je dit te laat stop, dan krijg je een boete. Heb je een BBL-opleiding afgerond, dan geldt bovenstaande niet voor jou. 

  Lesgeld terugvragen
  Je betaalt lesgeld voor het hele schooljaar, ook als je eerder je diploma haalt. Wanneer je voor 1 mei van het schooljaar bent uitgeschreven en de aanvraag voor 31 juli van het schooljaar doet, kun je lesgeld terugvragen (of als je in termijnen betaalt, de regeling stopzetten) bij DUO.

 30. Bijlage 1: De onderwijsovereenkomst: Administratieve gegevens

  Het opleidingsblad: hierop staan jouw persoonlijke gegevens, de opleidingsgegevens en de gegevens van de school.
  De duur van de opleiding: In de Wet Educatie Beroepsonderwijs staat dat ‘de overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de opleiding dan wel het deel waarop de opleiding betrekking heeft.’ Met andere woorden: de overeenkomst is net zo lang geldig als de duur van je opleiding. Als je studievertraging hebt, doe je langer over je opleiding. Dan krijg je dus een nieuw, aangepast opleidingsblad. Wanneer jouw persoonlijke gegevens wijzigen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, dan ben je verplicht om deze wijziging door te geven aan de administratie van school. 

 31. Bijlage 2: De onderwijsovereenkomst: Algemene voorwaarden

  In de WEB Artikel 8.1.3 staat wat er in de onderwijsovereenkomst moet staan. De belangrijkste zaken zijn: 

  1. De onderwijs- en examenregeling(OER) . Nu is het niet handig om de hele OER ook in de onderwijsovereenkomst(OOK) te zetten. Daarom staat in de OOK een verwijzing naar de OER op https://www.landstedembo.nl/. Als je de OOK ondertekent, moet je weten wat er in de OER staat.

  2. Wij moeten aangeven in welke periode en op welke plaatsen we onderwijs geven. Dit is niet gemakkelijk, want we proberen iedere student onderwijs op maat te geven. We hebben steeds minder algemene roosters. Je coach zal aan jou uitleggen waar je jouw persoonlijke rooster kunt vinden. Wij bieden deze informatie, van studenten wordt verwacht dat ze zelf informatie zoeken/vragen.  

  3. Je hebt recht op passende en regelmatige begeleiding door een coach van je opleiding. Zie voor meer informatie hierover onder: een coach voor jouw leerloopbaan in deze algemene informatiegids.

  4. Een mbo opleiding in Nederland kost geld, ook bij Landstede groep. Dat heeft de overheid zo bepaald. Het lesgeld is voor iedereen gelijk, maar de bijkomende schoolkosten verschillen per opleiding.

  Lesgeld: wanneer je een BOL-opleiding volgt, moet je mogelijk lesgeld betalen. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Mbo-studenten die bij de start van het schooljaar op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn moeten lesgeld betalen. Je betaalt dit niet aan Landstede Groep, maar aan DUO. Je krijgt hiervoor een rekening van DUO.

  Cursusgeld: Wanneer je een BBL-opleiding volgt, moet je mogelijk cursusgeld betalen. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen. Mbo-studenten die bij de start van het schooljaar op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn moeten cursusgeld betalen. Je krijgt hiervoor een rekening van Landstede groep. Vaak betaalt de werkgever jouw opleidingskosten. Als dit bij jou ook het geval is, dan moet je een derden machtiging invullen en inleveren bij de administratie van je opleiding.

  Schoolkosten: Om je opleiding goed te kunnen volgen heb je een passend pakket materialen en leermiddelen nodig. Deze kosten hebben we zo laag mogelijk gehouden. Ze verschillen per opleiding en per schooljaar.  De schoolkosten in leerjaar 1 zijn bekend en staan op internet vermeld. Voor de overige jaren (indien van toepassing) geven we een indicatie. 

  Start je in een BOL-opleiding en is het voor je ouder(s)/verzorger(s) financieel moeilijk om deze aanvullende kosten te betalen? Laat dit dan weten tijdens je plaatsingsgesprek of tijdens een gesprek met je coach. Mogelijk kun je aanspraak maken op het MBO Studentenfonds. Met elkaar maken we dan afspraken over de aanschaf van boeken, een laptop, materialen/gereedschappen, voorgeschreven kleding en excursies of zijn er mogelijkheden voor geldelijke ondersteuning. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over het MBO Studentenfonds kun je vinden op internet.

 32. Bijlage 3: Als je het ergens echt niet mee eens bent…

  1. Klachten over examens: worden ingediend bij de examencommissie van je opleiding, dit staat in het examenreglement. Klik hier voor het examenreglement.
  2. De volgende klachten kun je indienen bij de Commissie van Beroep voor Examens:

  • Klachten over besluiten van de examencommissie;
  • Klachten over een maatregel die jou door de directeur is opgelegd wegens overtreding van het examenreglement;
  • Klachten over de handelwijze bij examens in relatie tot de bepalingen van de studiegids (examenreglement);
  • Klachten over een gegeven Bindend Studieadvies;

  3. Andere klachten: soms ben je het ergens niet mee eens, of je vindt dat er iets niet goed gaat. Dat kan op school zijn, maar ook tijdens praktijkleren. En dat mag je natuurlijk vertellen. Eerst probeer je, samen met de betrokkene(n), een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, richt je je tot de directeur van jouw school. Mocht het probleem dan nog steeds niet naar jouw tevredenheid worden opgelost, dan kun je een klacht indienen. Hiervoor hebben we een klachtenprocesschema. Zie hiervoor Bijlage 4 van deze algemene informatiegids. Je kunt je klacht, onder vermelding van je naam opleiding en locatie, per e-mail versturen naar klachtenmeldpunt@landstedegroep.nl. Alle informatie over de klachtenprocedure vind je in het Reglement Klachtenbehandeling Landstede Groep.

 33. Bijlage 4: Klachtenprocesschema

 34. Bijlage 5: Verzekeringen

  De school heeft een collectief verzekeringspakket afgesloten via Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. In dit pakket zitten een ongevallenverzekering, reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

  Ongevallenverzekering
  Alle leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen bij schoolactiviteiten. Als je door een ongeval blijvend invalide wordt, kun je een (beperkte) uitkering krijgen van de overheid. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd. Dit is alleen als jouw eigen verzekering dit niet dekt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld schade aan een bril of een fiets, vergoedt de verzekering niet.

  Aansprakelijkheidsverzekering
  De school en de bestuursleden, personeel en vrijwilligers, zijn verzekerd tegen schadeclaims, als gevolg van onrechtmatig handelen. Dit betekent dat als de school schade veroorzaakt, ze die kosten niet hoeven te betalen. Dat doet de verzekering dan. Er is vaak misverstand over aansprakelijkheid. Twee punten zijn daarbij belangrijk: 
  • De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school of het schoolbestuur is alleen aansprakelijk voor een ‘verwijtbare’ fout. Dit is als er iets gebeurt wat de schuld van de school is. Als bijvoorbeeld je bril kapotgaat tijdens de gymnastiekles, is dit niet de schuld van de school. Die schade krijg je dan ook niet vergoed.
  • De school is alleen aansprakelijk voor haar bestuursleden, personeel of vrijwilligers. En dus niet voor het gedrag en schade door en van studenten. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij doen (of je ouders/verzorgers indien je jonger bent dan 16 jaar). Het is daarom belangrijk dat je een eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebt. De verzekering bij leren in de praktijk is een bijzondere situatie. Deze verzekering hoort bij de aansprakelijkheidsverzekering van ons als onderwijsinstelling. Als die verzekering iets moet vergoeden, horen daar veel regels bij. Onder andere een volledig ingevulde, getekende (stage)overeenkomst.

  Zie voor meer informatie over de door de school afgesloten verzekering www.verusverzekeringen.nl.

 35. Bijlage 6: Verzuim & Leerplicht

  Wat is verzuim?
  Verzuim is: je bent niet aanwezig op school tijdens alle onderwijsactiviteiten die je moet volgen en/of je bent afwezig tijdens je BPV op je BPV-bedrijf. Dit kan een geldige reden hebben (ziekte, afwezigheid met toestemming) of een ongeldige reden (ongeoorloofd afwezig).

  Wat is leerplichtig, kwalificatieplicht en startkwalificatieplichtig?
  Tot 16 jaar ben je leerplichtig. Van 16 tot 18 jaar ben je kwalificatieplichtig en moet je naar school, ter voorbereiding op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Als je na je 16de nog geen startkwalificatie hebt, moet je tot je 18de onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Dat staat in de Leerplichtwet. Deze wet wordt gecontroleerd door leerplichtambtenaren van de gemeente waarin je woont. Als je tussen de 18 en 23 jaar bent én geen startkwalificatie bezit ben je startkwalificatieplichtig. Je valt niet meer onder de leerplicht en kwalificatieplicht, maar wél onder de zogenoemde RMC-wetgeving. RMC is het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters (VSV). Daar wordt iedereen, tot 23 jaar, die een opleiding verlaat zonder een startkwalificatie, geregistreerd, begeleid en gestimuleerd om alsnog ten minste een mbo niveau 2 diploma te halen. Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt heb je een startkwalificatie nodig. Dit vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden, maar ook om een baan te behouden.

  Wat zijn de uitgangspunten?
  Als je verzuimt of te laat komt, wordt dit geregistreerd. Je wordt gemist. Jouw coach gaat met je in gesprek en maakt indien nodig afspraken met jou. Er zijn daarbij duidelijke regels die gelden voor alle studenten. Deze zijn vastgelegd in deze gids, de Onderwijsovereenkomst en zijn gecommuniceerd met alle studenten en hun ouder(s)/verzorger(s). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten met of zonder startkwalificatie.

  Absent melden of verlof aanvragen
  Om te voldoen aan de wet- en regelgeving mogen minderjarige studenten zich niet zelf absent melden of verlof aanvragen. Dit zal door een ouder/verzorger moeten gebeuren. Je ouder/verzorger kan in het ouderportaal van Eduarte je absent melden of verlof voor je aanvragen. Ben je meerderjarig? Dan kun je jezelf absent melden of verlof aanvragen in het studentenportaal van Eduarte. Ook tijdens BPV meld je je af bij school en bij het BPV-bedrijf.

  Wat als je te vaak verzuimt?
  Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een melding te maken van verzuim als je meer dan 16 klokuren les- of praktijktijd verzuimt (of 10 x te laat bent gekomen) binnen vier weken. Bij teveel verzuim meldt jouw coach dit via het Digitale Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een brief van de melding thuisgestuurd. Dit geldt voor alle studenten tussen 16 en 23 jaar (BOL én BBL) zonder startkwalificatie. Via het verzuimloket wordt de leerplichtambtenaar of RMC-consulent van jouw woongemeente ingelicht over jouw verzuim.

  Wat kan een leerplichtambtenaar (voor jongeren onder de 18 jaar) of RMC-consulent (voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar) doen?
  Een leerplichtambtenaar of RMC-consulent zal in een gesprek aan jou (en je ouder(s)/verzorger(s)) vragen wat de reden(en) zijn van je verzuim. Waar nodig kunnen ze hulp inschakelen of je een waarschuwing geven. De leerplichtambtenaar kan ook een proces-verbaal opmaken.

  Inzet van jeugdarts
  De jeugdarts kan ondersteunen om ziekteverzuim en schooluitval te voorkomen. Alle studenten, voor zover nodig, kunnen gebruikmaken van de jeugdarts (vanuit de GGD). Doel is om mogelijke problematiek vroegtijdig in beeld te hebben doordat schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplicht/RMC samen aandacht en zorg hebben voor studenten met ziekteverzuim. Op deze manier kan er tijdig een 'passend' programma aangeboden worden, waardoor er minder achterstand ontstaat en een snellere herstart plaatsvindt na het ziek zijn. 

  Werkwijze ziekmelding en inzet jeugdarts
  De coach neemt bij het signaleren van ziekteverzuim altijd contact op met de student (en ouder/verzorger, in geval student onder de 18 jaar is). Indien nodig stelt de coach een hulpvraag aan het SAB (Student Advies en Begeleiding) met het verzoek om een consult met de jeugdarts.  Vanuit een consult met de jeugdarts, kan de jeugdarts een advies geven. Bij weigering van de student om mee te werken aan het vinden van een oplossing voor het verzuim, of bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, wordt de leerplichtambtenaar of RMC-consulent ingeschakeld.